Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Етнічний склад населення Великої Скіфії за даними топонімії


Вивчення етнічного складу населення, що проживало по берегах Дунаю, морів Чорного й Озівського, на Кавказі, на берегах Каспійського моря й далі на північ за даними праць візантійських істориків розпочав ще у XVIII столітті російський історик німецького походження І. Г. Штріттер (Бурега В.В. 2019, 52). Однак цього матеріалу виявилося недостатньо для досягнення поставленої мети. Багата історія цього великого простору і його етнічний склад викликають зрозумілий інтерес у вчених і природним чином у них виникають припущення, яким шукаються наукові підтвердження. До наявних даних історичних документів додаються дані епіграфіки Великої Скіфії, або Скіфо-Сарматії, як називали цей великий простір античні історики.

Вивчення і сітематізація різноманітної субстратной ономастики, зафіксованої в історичних документах і пам'ятках практично неможливі без достовірних знань про народи, що заселяли в різний час ту чи іншу місцевість. Це особливо важливо в разі, коли історичні відомості мізерні і суперечливі. Цей випадок ми маємо для скіфо-сарматського часу і простору. В силу ряду причин найбільш попурляним стало уявлення про виключно іранське походження народів Скіфії як наслідок порочного кола в дослідженнях провідних учених минулого часу. Вибравши для фонологічно-морфологічного аналізу субстратної ономастики іранські мови, вони знаходили підтвердження власним припущенням. В даний час такий підхід оцінюється досить критично як такий, що має наліт "романтизму" і "волюнтаризму" при явному присутності попередньої установки. Будучи іраністами, вони сповідували принцип: "що не можна пояснити іранськими мовами, те неможливо пояснити взагалі" (Шапошников Александр Константинович. 2007, 11-15).

Однак цитований автор сам не уникнув "волюнтаризму". Абсолютно справедливо намагаючись розширити коло мов населення Скіфії-Сарматії, він звертається до так званих реліктів ілліро-кельтського, хеттського, індоарійського вигляду, зібраних різними вченими при довільній інтерпретації наявних історичних відомостей і результатів вузькотематичних досліджень. Тим часом, проведені дослідження етногенетичних процесів у Східній Європі графоаналітичним методом дозволили встановити її етнічний склад за період від бронзової доби до скіфського часу (Стецюк Валентин. 1998, 2000). За отриманими даними ані иллирийцев, ні кельтів, ні индоариев, не кажучи вже про хеттів, у Великій Скіфії не повинно було бути. Натомість ономастичні дослідження повинні підтвердити достовірність присутності в Східній Європі в скіфські часи таких народів як англосакси, предки чувашів та курдів. Перебування тут фракійців і предків осетин не піддається сумніву.

Для аналізу епіграфіки Північного Причорномор'я та історичних джерел, крім традиційно використаних, залучалися давньоанглійська, чуваська і курдська мови, мови народів Північного Кавказу, фінно-угорські та балтійські. Аналіз показав, що етнічний склад території Скіфії змінювався, продовжуючи залишатися різноманітним, і ця розмаїтість збільшувалася від скіфських часів до середини першого тис. н.е. Як виявилося, з усіх імен фізичних осіб і реалій репрезентативної вибірки віднесеної до скіфського часу, дві третини з них можуть бути розшифровані за допомогою чуваської мови. Для сарматського часу для підрахунку кількості глосс, що можуть бути розшифрованими переважно за допомогою однієї мови, була складена вибірка з 348 одиниць з числа кількох сот розглянутих. При підрахунку виявилося, що приблизно 28% глосс розшифровується іранськими мовами (з них більше половини курдською, менше – осетинською і кілька глом іншими іранськими), 25% – тюркськими (переважно чуваською), 20% – давньоанглійською, 10% – кабардинською, майже 7% – чеченською, приблизно по 5% – балтійськими і угорською. (див. Скіфський, Сарматський і Алано-англосаксонський ономастикони).

Крім субстратной ономастики інформацію про населення Скифо-Сарматії може дати сучасна топонімія, яка залишається без належної уваги з упередження, ніби вона не могла зберегтися зі скіфо-сарматських часів. Топонімія відрізняється від епіграфіки тим, що остання дає інформацію про особи і реалії, які існували реально, в той час як інтерпретація топонімії має в собі певну частку ймовірності. Розшифрована сучасна топонімія може дати релевантні відомості лише тоді, коли буде зроблена не наосліп або згідно з усталеними сумнівними поглядами, а на підставі довірчих результатів досліджень отриманих із залученням екстралінгвістичних методів. Достовірність розшифровки збільшується, якщо топоніми одного походження утворюють регулярні форми – скупчення і ланцюжки. Якщо ж вони розкидані на величезному просторі, то їх доствоверность може викликати сумнів. В цьому відношенні характерна недавно опублікована робота фахівця з ономастики Північного Причорномор'я (Яйленко В.П. 2018). Не беручись за складну роботу встановлення усього розмаїття етнічного складу Скіфії-Сарматії, автор шукає тільки фрако-дакійські сліди на просторі від гирла Дунаю до передгір'їв Північного Кавказу. Певний час фракійці проживали в районі Фастова і Білої Церкви, але будучи витіснені англосаксами, мігрували на Балкани. Більш виразно їхні сліди виявляються саме там, де вони і повинні були бути. У тих же місцях, де ні даків, ні фракійців ніколи не було, інтерпретація ізольованих топонімів справляє враження надуманої. В основному це відбувається через незнання автора про присутність в Скіфії-Сарматії англосаксів, булгар, курдів і народів Північного Кавказу. Нижче деякі інтерпретаціі Яйленко будуть розглядатися, але поки даємо два приклади переосмислених його тлумачень:

З VI-V ст. до н. е. Гекатей, Геродот, Страбон згадували фракийское плем'я кробузів (Κρόβυζοι), яке проживало на південь від дельти Істра. Вважаючи назву племені "міцним горішком", В. Яйленко вважає, що в його основі лежить фрак. βυζο- "цап" і припускає визначенням до нього у фрак. *ko/uru, споріднене з д.-рус. чървенъ «червлений, червоний» (там же 48-49). Етнонім "червоні козли" вже викликає сумнів, але є більш переконлива його інтерпретація при чув. кăра "буйний", "запальний" і пуç "голова". Етнонім "буйні голови" добре узгоджується з розшифровкою назви племені тисагетів (Θυσσαγεται) як "буйний народ" із залученням д.-англ. đyssa "забіяка, бузотера" і чув. кĕтỹ „стадо, табун, зграя”. Чуваське слово відображає поширене в скіфський час слово getai/ketai у значенні "народ", присутнє в складі кількох етнонімів (Μασσαγεται, Ματυκεται, Μυργεται та ін.). Практично ідентична розшифровка двох різних назв різними мовами свідчить про безсумнівну її правдоподібність.

Говорячи про населення Скіфії від Істра і далі північ, Геродот вказує, що з скіфами сусідять агафірси, неври, за ними андрофаги, а потім меланхлени. З агафірсами можна впевнено пов'язувати фракійців, а про етнічну належність неврів і меланхленів можна судити за їх назвами та іншими відомостями, а також за наявними у нас даними. Андрофаги, тобто канібали очевидно проживали далеко на північ від неврів, тому відомості про них мають легендарний характер. Фракійці були сусідами англосаксів, частина яких на пізньому етапі тшинецької культури переселилася на лівий берег Дніпра і стала творцями сосницької культури, яка згодом розвилася у лебедівську (XI-VIII ст. до н. е.) Геродот вказує, що неври (гр. Νευροί) покинули свою батьківщину і оселилися серед будинів (IV, 105), яких багато вчених пов'язують з предками мордви, і для такого припущення певні підстави є. Д.-анг. neowe, niowe означає "новий", а субстантивізація слова могла дати neower "новоприбулий". Самі себе англосакси назвати новоприбулими не могли, логічно припускати, що таке ім'я їм могли дати місцеві поселенці, тобто ті англосакси, які прийшли сюди раніше за часів існування тшинецької культури. Ця перша хвиля англосаксів, якщо судити з топонімії та поширення східнотшінецькіх пам'яток, займала басейни Сейму і нижньої Десни. Пвденніше по берегах Сули і Псла були поселення мордви-мокши, яка прибула туди зі своєї прабатьківщини з верхів'їв Оки. Зростання кількості англосаксів змусило їх поступово просуватися через Сулу, Псло і Ворсклу до верхів'їв Сіверського Донця. Вони влаштовували свої поселення серед мордовських, про що свідчать лексичні відповідності між аглійською і мовою мокша (див. розділ "Експансія фінно-угрів").

Що ж до етноніма "меланхлени", то насправді він має давньоанглійське походження. У стародавніх англів існувало власне ім'я Mealling, що походить від д.-анг. a-meallian "божеволіти, ставати безрозсудним" (див. Holthausen F. 1974: 216), яке разом з д.-анг. hleonian "захищати" було використано новоприбулими англосаксами для назви своїх родичів. Можна думати, що вони були особливо войовничими і саме вони мали розселитися серед мордовських поселень та взяти їх під свій контроль. Можлива столиця племені меланхленів була розташована на місці теперішнього села Конятин в Чернігівській області, назву якого можна розтлумачити за допомогою д.-англ. cyne "королівський" і tūn "село, місто". Ця тема ширше розглядається в розділі "Скіфія: Тлумачення відомостей античних істориків"

Розшифровка назви будинів за допомогою давньоанглійської мови підтверджує їхнє тісне сусідство з англосаксами. Гр. Βουδινοι, будини, можливо навіть "вудини", за словами Геродота були жителями лісовий країни. У такому випадку, за змістом і фонетично добре підходять д.-анг. widu, wudu "дерево, ліс", сучасне анг. wooden "дерев'яний". У давньоанглійській слово wuden не зафіксовано, але за законами англійської граматики воно могло існувати і означати "лісовий".

У алазонах можна бачити предків сучасних курдів. Аналіз топоніміки на території Західної України (Стецюк Валентин, 2002, 23-24) показав, що ланцюжок топонімів, розтлумачених за допомогою курдської мови йде вздовж Дністра, саме в тих місцях, де Лариса Крушельницька досліджувала один з варіантів чорноліської культури (Крушельницька Л.І., 1998), а потім зникає приблизно там, де Геродот розміщує алазонів вище калліпідов в місці, де Тірас (Дністер) і Гіпаніс (Південний Буг) найбільше наближаються один до одного (Геродот, IV, 52). Тлумачення етноніму "алазони" (Αλαζωνεσ) є важким. Його можна перекласти як "народжені в сорочці" (др.-анг. hāla "дитяче місце, плацента", sunu "син"), іншим варіантом може бути також "пістряві (руді?) люди" при чув.ула (в інших тюркських мовах ала) "строкатий" і çын "людина".

Ідентифікувати андрофагів не представляється можливим. Занадто скупі і суперечливі про них відомості у Геродота. Поки що приймемо, що це узагальнена назва різних народів низького ступеня розвитку, про що говорить їх ім'я, яке перекладається як "людожери".

Нам вже відомо, що степову зону, лісостеп Правобережної України, Карпати, невеликі простори в Угорщині та Польщі в основному заселяли булгари, і тоді дані топонімії мають підтверджувати це. Так само ми згнаємо, що предки сучасних курдів, з якими ми пов'язуємо кіммерійців, компактно проживали в Поділлі. Англосакси, тобто неври і меланхлени займали досить велику територію по обидва боки Дніпра (див. розділ "Англосакси на Україні"). Вони теж залишили свої сліди в топоніміці. Будини, яких історики впевнено ототожнюють з мордвою, залишили в топонімії мало слідів, але місця їх поселень все-таки можна локалізувати по берегах річок Сула і Псло. В землі будинів існувало місто Гелон, яке деякі вчені пов’язують з Більським городищем. Предки осетинів (це, очевидно, ірки Геродота, судячи за схожістю цього етноніма з самоназвою частини осетинів ірон) проживали у верхів'ях Ворскли і Осколу. Східніше, до Волги була територія мадяр, як ми домовилися називати предків сучасних угорців. Досить багато топонімів на території Лівобережної України розшифровується за допомогою грецької мови. Більш-менш компактно вони розташовані навколо Полтави та розсіяно зустрічаються на сусідніх територіях (див. Карту нижче).

Скіфія часів Геродота

На мапі бордовим кольором позначені топоніми булгарського походження, лазурним– англосаксонського, рожевим – курдські, фіолетовим – мордовські, зеленим – осетинські, помаранчовим – угорські, чорним – грецькі, темнозеленим – чеченські. Рожевим ромбиком позначене Більське городище біля села Куземин, яке деякі вчені пов'язують з античним містом Гелон.
Червоним ромбиком позначене скіфське городище біля села Хотинець у Польщі. Синім кружечком позначене село Конятин, як гадане місце столиці меланхленів.


Найбільша щільність булгарської топонімії спостерігається в Західній Україні. Булгари проживали тут з часів культури шнурової кераміки (КШК) і стали послідовно творцями комарівської та висоцької культур. Територія Польщі була заселена булгарами також з часів КШК, але судячи з усього, скіфських поселень тут мало. Вони концентруються переважно у Східній Польщі, де у 2016 році було відкрите скіфське городище біля села Хотинець. Археологічні знахідки скіфського типу на решті території можуть бути вважаються залишеними скіфами під час одиночних походів, здійснюваних ними лише з метою грабунку. Велика концентрація знахідок скіфського типу спостерігається в Трансільванії, але топонімія не свідчить про масове проникнення сюди скіфів. Розрізнені топоніми на території Румунії, які розшифровуються за допомогою чуваської, мови можуть відноситися вже до середини першого тис. н.е.

Більш детально булгарська, так само як іранська, фінно-угорська та англосаксонська топонімія розглядалася у відповідних розділах, які постійно поповнюються новими даними. Тут же ми розглянемо процес заселення степової зони Великої Скіфії з її периферійних районів як найбільш проблематичний

Рух булгар з західної України в східному напрямку був найбільш масовим і цей рух маркується ланцюжком топонімів булгарського походження від Червонограда Львівської області до Кіровограда та Черкас. Чіткий ланцюг поселень на відстані 10-20 км одне від іншого починається вище Радехова і йде на Радивилів, потім повертає на схід і тягнеться на південь від Кременця, Шумська та Ізяслава до Любара, потім повертає на південний схід, проходить вище Хмільника, через Калинівку, і тут вже не ланцюг, а ціла смуга топонімів іде в напрямку Дніпра. Територія поширення чорноліської культури і топонімія свідчать, що її носії, перейшовши Дніпро, спочатку заселили басейн Ворскли, а далі почали освоювати степову частину Лівобережної України. За свідченнями античних істориків більшість скіфських поселень знаходилася саме тут. Можна припускати, що якась частина з них зберегла свої назви до теперішнього часу, незважаючи на «Велике переселення народів» і наступні міграційні хвилі, які тривали до середини другого тисячоліття. Однак, нові мігранти були переважно кочівниками і не в такій значній кількості, щоб утворювати власні постійні поселення. Історично люди оселялися в зручних природних умовах і прибульцям не було сенсу шукати нові місця, тому, вони селилися там, де до них вже жили люди. При цьому дуже часто назва населеного пункту залишалася тою ж, не дивлячись на зміну мовної належності його жителів. Це явище має загальний характер:


Відомо, що коли одні народності захоплюють території, перш за заселені іншими народностями, то назви місцевостей (топоніми), які використовуються початковими поселенцями, найчастіше зберігаються і новими поселенцями. Вражаючим прикладом цього протягом історії є той факт, що багато топонімів в Північній Америці мають індіанське походження, включаючи назви таких великих міст, як Чикаго і Оттава, обидва алгонкінського походження (Комри Б. 2000, 5).


Те ж стосується й інших географічних об'єктів. До того ж, завжди існують такі глухі місця, куди кочовики не потрапляли і корінне населення могло залишатися там до часу більш масового нашестя нових мігрантів. Складність полягає в тому, що при пошуку скіфських поселень, ми використовуємо чуваську мову, яка відноситься до групи тюркських, а серед прибульців тюрків було досить багато. Племена половців, татар почергово заселяли степи України, на узбережжі досі живуть тюркомовні греки, так звані уруми. Всі вони могли залишати свої сліди в топонімії. Відрізнити їх від топонімів булгарського походження може бути складно. Наприклад, назви населених пунктів Темирівка, Кардаші або річок Інгул та Сура можна розшифрувати як чуваською, так і іншими тюркськими мовами. Однак чуваська мова в достатній мірі відрізняється від інших тюркських фонологічно і в її словниковому запасі дуже багато оригінальної лексики, відсутньої в інших тюркських мовах. І навпаки, деяким явно тюркським назвам, нема хорошої чуваської відповідності (Саксагань, Ташлик). Це полегшує пошуки, однак деякі з топонімів, які можуть бути розшифровані тільки засобами чуваської мови, можуть стосуватися часів Хазарського каганату, коли булгари заселяли ті самі місця, що і їх предки. Додаткові дослідження повинні і можуть виділити з усієї топонімії саме ті, які існують зі скіфських часів. До цього всього можна додати, що під час колонізації степу переселенці з інших місць могли приносити з собою назви своїх попередніх поселень. Наприклад, назва Чугуєва в степах має свій відповідних Чугуївка. Це додаткове ускладнення, але подібних випадків небагато.

З такими міркуваннями була розпочата робота з пошуку в степах України «темної» топонімії, незрозумілої українцям, з використанням чуваської і пізніше давньоанглійської та інших мов. Таких географічних об'єктів було знайдено більше п'ятисот. Як вже зазначалося, більш впевнено про походження їх назв можна говорити в тих випадках, коли населені пункти утворюють скупчення або розташовуються ланцюжком. Кілька таких ланцюжків видно на карті. Без сумніву вони маркують шляхи руху переселенців і дають уявлення про його напрямки. Можна припускати, що переселення мало тривалий характер малими групами, а не було переміщенням великих мас людей одночасно. Поселення почергово засновувалися в зручних місцях на відстані 15-20 кілометрів одне від другого, а часом навіть меншій. Таким чином переселенці намагалися не втрачати між собою контактів. Очевидно, ніхто цим процесом не керував і напрямок руху визначали географічні умови – в основному вододіли. Скупчення поселень найчастіше складаються з трьох-чотирьох одиниць. Єдиним випадком великий агломерації є група поселень на Донбасі, центрі яких лежить місто Кадієвка. Тут на площі приблизно в 1000 кв. кілометрів розташовано 15-20 населених пунктів і чотири річки, що мають явно не слов'янські назви. Спочатку для їх розшифровки використовувався чуваська мова, проте абсолютно несподівано було виявлено, що назві села Вергулівка в Перевальському районі Луганської області добре відповідає д.-анг. wergulu «кропива». Походження цього слова Ф. Гольтгаузен зазначає як «неясне» (Holthausen F. 1974, 391), але можна припускати, що воно пов'язане з лат. *vĭrgĕlla «лозинка», яке В. Мейєр-Любке відновлює за даними декількох романських мов (Meyer Lübke W. 1992, 782). Оскільки слідів романських мов в топонімії Донбасу не виявлено, залишається припустити, що назву населеному пункту, який колись існував на місці Вергулівки, дали англосакси. Їх присутність неподалік, а саме в Харківській області також підтверджується топонімією. Що ж до походження давньоанглійського слова, то його слід вважати італьскім субстратом на спільній прабатьківщині італіків і англосаксів.

Після виявлення одного надійного англосаксонського топоніма була зроблена спроба знайти поблизу інші. Вони були знайдені, хоча і не у великій кількості. Найбільш впевнено можна говорити про англосаксонське походження назви річки Міус.


Ліворуч: Річка Міус
Фото Оlga GOK. Ростов-на-Дону.


Давньоанглійська мова пропонує нам слово mēos «мох, болото», яке може підійти для назви річки із заболоченою заплавою. Назва річки перегукується з грецькою назвою Азовського моря Меотійське озеро чи болото (Μαιῶτις λίμνη). Цей же корінь присутній в назві річки Кальміус, але так вона могла могла бути названа за аналогією пізніше, оскільки поблизу неї англосаксонські топоніми не знайдені.

Про інші топоніми можливого англосаксонського походження йтиметься в ході подальшого викладу. Слід нагадати, що нашою метою є встановити етнічний склад населення степів, а не бажання знаходити пояснення всім незрозумілим назвам, які можуть мати найрізноманітніше походження, що становить великий інтерес для краєзнавства. Відповідно допускається, що деякі топоніми, особливо ізольовані, можуть мати різне тлумачення. До уваги можна приймати лише скупчення топонімів, які розшифровуються засобами однієї мови, але й серед них можуть бути випадкові збіги. Таким чином більшість тлумачень мають імовірнісний характер, якщо немає явних зв'язків назви з місцевими природними умовами.

Для пояснення методики пошуку і розшифровки топонімів розберемо конкретний приклад. У Дніпропетровській області, в Синельниківському районі є село Катражка. Для розшифровки добре підходить чув. катрашка «грудка», «нерівний, горбистий». Однак є українське слово неясного походження катрага «курінь», і зменшувальне від нього катражка. Можливо слово запозичене у древніх булгар, але назвати поселення могли як українці, так і скіфи. Шукати логічне пояснення, яке саме значення слова більше підходить для назви села немає сенсу, тому що ми ніколи не дізнаємося про мотивацію людей, які давали назву. Цей випадок вважався сумнівним і на нього не зверталася увага, поки не виявилося, що він входить до складу ланцюжка булгарських топонімів, тому й було визнано більш імовірним його булгарське походження. Зазначений ланцюжок починається селом Булахівка в Павлоградському районі Дніпропетровській області. Населених пунктів з такою або подібною назвою в Україні, Польщі, Росії багато: Булахи, Булахов, Болехів, Болехівці, Болохово, Болехув, Болехувіце, Болхов. Усі вони розшифровуються чув. пулăх "родючість". Далі в ланцюжку, який тягнеться в південному напрямку такі села:


Оженківка – чув. ăшшăн "тепло, привітно".

Катражка – чув. катрашка "грудка, бугор, бугристий".

Бегма – чув. пĕк "нахиляти", мăй "шия".

Гарасівка – чув. карас "стільники", кăрăс "бідний, убогий".

Басань – чув. пусăн "мучитися, страждати".


Тепер повертаємося до агломерації навколо Кадіївки і розглянемо явно не слов'янські назви, які не мають пояснення в інших мовах, але можуть бути розшифровані за допомогою чуваської, давньоанглійської або осетинської мов. Звертає на себе увагу, що темні назви стосуються залізничних станцій:

Боржиківка, залізнична станція неподалік Дебальцевого – д.-анг. borg «борг, вина», ēce «вічний».

Сентянівка, залізнична станція на лінії Луганськ – Лисичанськ – ос. synt "ворон", syntæ "тенета". Цей апеллятив часто зустрічається в топонімії Осетії, але в топонімах він може мати інше значення (Цагаева А.Дз. 2010. 460).

Очевидно, під час прокладання залізниці станціям давалися місцеві назви сіл, хуторів, урочищ. Великі населені пункти тут довго не розвивалися тому що поклади кам'яного вугілля на Донбасі почали розроблятися тільки в 19-му столітті. Однак розташовані неподалік поклади мідної руди дозволяли людям добувати мідь ще з часів бронзовоъ доби. Тут знаходився потужний гірничо-металургійний центр Східної Європи, до складу якого входило близько тридцяти мідних копій. Тепер виплавляти мідь з місцевої руди економічно невигідно, але в скіфські часи поклади могли бути ще невичерпаними і тому люди селилися в найближчій місцевості. Однією найбільших розробок є рудник Картамиш недалеко від залізничної станції тої самої назви яку можна розтлумачити засобами давньоанглійської мови як «розорене пустище» (др.-анг. ceart «дика громадська земля» і myscan «порушувати, розоряти»). В даному випадку така назва підходить добре, оскільки місцевість тут могла бути дійсно піддана антропогенному впливу при видобутку мідної руди. Тут же протікає річка Картамиш і ще є два села в Україні, які мають подібні назви, але розташовані вони далеко від мідних рудників.Мідні копальні Картамиш


Вигляд копалень Картамиш, представлений на фото вище, не був спотворений людським втручанням, бо територія гірничого комплексу "не підлягала подальшому виробничому використанню в інші часи й була збережена протягом тисячоліть майже недоторканою" (Гайко Г., Білецький В., Мікось Т., Хмура Я. 2009, 103).

Поблизу є ще три населені пункти із загадковими назвами, своє пояснення яким дає народна етимологія. Розглядати ці пояснення нема сенсу, бо подібні назви існують в інших місцях, де вони втрачають силу аргументації. Оскільки ці населені пункти розташовані поблизу інших, назви яких розшифровуються за допомогою або давньоанглійської або чуваської мов, то є підстави застосувати для їх розшифровки ті самі мови. Розгянемо їх по порядку:

Алмазна, раніше просто залізнична станція, тепер місто, підпорядковане Кадіївській міській раді, Алмазний, селище в межах міста Ровеньки, Луганська обл. – чув. улма (в решті тюркських алма) "яблуко", –çă (вимовляється як зя) чуваський афікс, що служить для утворення від іменних основ іменників зі значенням діяча відповідно до зазначеної в основі сфери занять, знарядь, продукту діяльності, тобто словом алмазя міг називатися садівник або продавець яблук. Або ці назви можна повязувати з чув. улмуççи «яблуневий».

Ірміно, місто, підпорядковане Кадіївській міській раді, Луганська обл. – подібну назву мають річка Ірмень, ліва притока Обі і село Ірма у шекснінському районі Вологодської області, обидва топоніми в скупченні інших англосаксонських. Ці назви походять від д.-англ. iermen "великий, сильний".

Кадіївка, місто в Луганській обл. – майже таку саму назву Кадиївка має село в Ярмолинецькому районі Хмельницької обл., є два села Кадиєве в Росії. Усі ці назви треба пов'язувати з чув. хăт "затишок", евĕк "ласка".

Наступними топонімами булгарського походження можуть бути такі:

Муратовое, село на лівому березі Сіверського Донця – чув. марата «верша».

Пахалівка, село навприти Муратового – чув. пахал «ценити, оцінювати».

У розглянутій агломерації проглядається невеликий ланцюжок топонімів, який починається селищем Карпати. За назвою гір місцеві жителі назвати поселення не могли, тим більше, що село з такою ж назвою є в Ульяновської області, неподалік Чувашії, і чуваші в тому селі живуть. Очевидно, для розшифровки назви можна розглядати чув. кар «відгороджувати, загороджувати» і пат «зовсім, цілком». Біля міста Лутугине знаходиться станція Бразоль, назву якої можна зрозуміти як «повна криниця» (чув. пĕр "повний", çăл "колодязь"). Такий топонім для кочових народів дуже правдоподібний, і схожу назву Бразолове має село в Дніпропетровській області.

На протилежній стороні від копальні Картамиш також є кілька загадкових топонімів. Назви Бахмут, Курдюмівка і Кодема, очевидно, мають булгарське походження, а до англосаксонським можна зарахувати такі:

Краматорськ – д.-анг. crammian «впресовувати, затикати». Первісна назва поселення Крам була доповнена назвою річки Торець.

Гольмівський, місто в Донецькій області– д.-анг. holm «хвиля, вода»

Гладосове, селище в Донецькій області – д.-анг. glæd «блискучий, милостивий», ōs «язичницьке божество».

Корсунь, село і річка в Донецькій області – д.-анг cors "очерет".

З району Харкова (назва від д.-англ. hearg "храм, вівтар") шлях англосаксів на Донбас маркують міста Краматорськ і села Картамиш та Волвенково. Назву останнього можна пояснити д.-анг. fūl "брудний, зіпсований", weng "поле, луг", що за змістом близько до назви сусіднього Картамишу. Топонімами англосаксонського походження можуть бути також назви інших населених пунктів на Донбасі і в сусідній Ростовській області Росії, такі як Кумшацьке, Кумшатский, Щотове.

У нижньому Придніпров'ї топоніми англосаксонського походження не виявлені, лише ближче до Дністра досить багато населених пунктів, які могли бути засновані англосаксами. В першу чергу це такі як Бирлівка, Гольма, Раковець, Рашків (три села), Струтинка (два села). Назва країни Молдова теж може мати анлосаксонське походження при д.-англ. molde "земля, пісок" і "біда, бідність, турбота". О. Трубачов вважав, що це найменування має германське походження, трохи інакше інтерпретуючи його за допомогою готської мови (Шапошников Александр Константинович. 2007, 515). Ймовірно в число зазначених англосаксонських топонімів можна додати також назву п'яти сіл Вікторівка. На перший погляд цей топонім походить від імені Віктор. Однак У Польщі, Україні, Росії і Білорусі топонімів Вікторів, Вікторове, Вікторовка налічується більше шести десятків. Така кількість подібних назв просто неймовірна, з огляду на невисоку поширеність цього імені серед слов'ян, хоча деякі назви населених пунктів все таки можуть походити від нього. Однак більша їх частина повинна була бути залишена англосаксами. Для їх розшифровки добре підходить д.-англ. wīċ "житло, селище" і Đūr/Đōr "бог-громовержець". З огляду на перебування в Причорномор'ї з 3-го ст. н.е готів, можна припускати, що частина топонімів в цих місцях може мати готське походження. А. Шапошников до них відносить Бельбек, Велибок, Мангуп, Мурахву, Пискаву, Стилю, Стинаву, Танискаву, Тирихву, Шиварин, але не для всіх він знаходить відповідність у готській мові, а залучає для інтерпретації англійські слова (там же, 15-16). Германські мови того періоду були ще досить близькі, тому визначення етнічної належності германських топонімів складно. Цю проблему мали би вирішувати германісти.


Епіграфіка Північного Причорномор'я та інші дані дають підставу стверджувати, що серед скіфів осетин не було, але в сарматський час іранський етнічний елемент в степах Причорномор'я, очевидно, починає переважати. Як показав аналіз Сарматського ономастикону, серед племінної верхівки багатонаціонального населення степів іранців, як і англосаксів, могло бути до 30%, а серед простого люду їх могло бути більше. У основному це могли бути осетини і частково курди. Очевидно, в скіфський час осетини залишалися в верхів'ях Ворскли і Оскола, але із часом починають проникати в степи двома шляхами. Один йшов вздовж течії Ворскли, а інший уздовж Оскола і Калитви і далі до гирла Дону.

Шляхи міграції осетинів з своєї прабатьківщини на Кавказ маркує осетинська топонімія. У східній частині Великої Скіфії осетини залишили такі топоніми:

Азов, Азовське море і місто Азов – ос. ас "розмір, кількість", "дорослий" (раніше, очевидно, "великий"). Це слово запозичене або тюркських, або, швидше за все з фінно-угорських мов, де подібні слова (iso/izo/ots'/ udts') означають або "великий", або "маленький". Друга частина слова трансформувалася з *af/ov (д.-ір. *ap) "вода", наявного в різних формах в усіх іранських мовах. У сучасній осетинській воно присутнє у евфемізмі æфсурхъ "вода". Назва "Велика вода" цілком відповідає назві моря.

Атюхта, селище в Октябрскому районі Ростовської области, Росія – ос. атухын "намотати, загорнути", атыхт процес дії від цього дієслова.

Батайськ, місто в гирлі Дону – ос. батайын "розтанути", "піти на користь".

Ворскла, річка, лп Дніпра – ос. урс "білий", кæлын "текти, литися".

Калитва, кілька населених пунктів, які містять це слово, річки Чорна Калитва, пп Дону і Біла Калитва, лп Сіверського Донця – осетинське походження слова знайти не просто. В основі його лежить ос. кæлын "текти, литися", до корня якаго кæл додано суфікс -т, який утворює прикметники від дієслів. Друга частина слова – "вода" (див. Азов). В цілому слово означає "текуча вода".

Котельва, смт в Полтавській області – ос. къуту "клуня", лæууын "стояти, залишатисяся".

Оскол (Оскіл), річка, лп Сів. Донця, міста Старий Оскол і Новий Оскол у Білгородській області, розташовані на берегах Осколу засновані в історичні часи – ос. ас "розмір, кількість" (очевидно раніше "великий"), кæлын "текти, литися". Пор. Ворскла.

Томарівка, смт у Білгородській області Росії – ос. томар "стриміти".

Уди, річка, лп Сів. Донця – ос. уд (уди) "дух, душа".

Халань, річка, лп Осколу, лп Сів. Донця, села Велика і Руська Халань на ній – ос. халон "ворона".

Цимлянськ, місто в Ростовській області– ос. цым "кизил", лæнк "улоговина, низина".


Праворуч: Англосаксонська топонімія в Приазов'ї і на Північному Кавказі.


Як можна бачити з розподілу топонімії, осетини мігрували до місць їх теперішнього проживання уздовж узбережжя Азовського і Чорного морів. Очевидно, вони не могли рухатися навпростець тому, що велика частина Передкавказзя раніше вже була заселена англосаксами (пор. Поширення англосаксонської топонімії на мапі вище). Найбільш переконливо область англосаксонського поселення в тутешніх місцях позначають такі топоніми:

Єя, річка, що втікає в Азовське море і похадні від цієї назви – д.-анг. ea "вода, річка".

Сандата, річка, лп Єгорлику, лп Маничу, лп Дону і село на цій річці – д.-анг. sand "пісок", ate "бур'ян".

Великий і Малий Гок, річки, пп Егорлику, лп Маничу, лп Дону – д.-анг. hōk "гак". Відповідно до місцевої вимови звук г в цьому і наступному словах – фрикативний.

Гузерипль, селище в Майкопському муніципальному районі Республіки Адигея – д.-анг. hūs "хата", "місце для хати", rippel "підлісок".

Баксан, річка і місто в Кабардино-Балкарії – д.-анг. bæc "потік", sæne "повільний".


Наявність виробів скіфського типу в Центральній Європі дозволила археологам зробити висновок, що під впливом скіфської культури знаходилася дуже велика територія. Найбільша концентрація знахідок скіфського типу поза межами Геродотової Скіфії спостерігається у Трансільванії та Угорщині (Попович І. 1993, 250-251). Однак виявилося, що в цих же місцях досить багато топонімів можуть мати булгарське походження. Приймаючи до уваги дані археології, можна припускати, що скіфи-булгари перейшли Карпати одночасно із заселенням причорноморських степів. Цікаво, що булгарські топоніми витягнулися ланцюжком вздовж правого берега Тиси. За Дунаєм булгарські топоніми концентруються північніше озера Балатон. Мігруючи, скіфи-булгари обминали заболочену місцевість межиріччя Дунаю і Тиси. В теперішньому часі болота збереглися великим масивом при нижній течії Тиси, але в давнину вони могли займати значно більший простір. Ось деякі приклади булгарської топонімії в Угорщині:

Арло (Arló), село у комітаті Боршод-Абауй-Земплен – довге ó в кінці назви може говорити на користь того ж походження, що і чув. урлав «поперечина»;

Буй (Buj), село у комітаті Сабольч-Сатмар-Берег північніше Ньїредьхази – чув. пуй «багатий»;

Бюк (Bük), місто у комітаті Ваш – чув. пўх «набухати»;

Веспрем (Veszprém, лат. Vesprim), місто північніше оз. Балатон – чув. веç «кінець», пĕрĕм «моток»;

Дунакесі (Dunakeszi), місто у комітаті Пешт – перша частина слова – угорська назва Дунаю, друга частина відповідаэ чув. касă «вулиця, село», дуже поширений чуваський етимон.

Захонь (Zahony), місто на кордоні з Україною – чув. çăхан «ворон»;

Інке (Inke), село у комітаті Шомодь – чув. инке «невістка»

Онга (Onga), село у комітаті Боршод-Абауй-Земплен східніше Мишкольцу – чув. ункă «кільце»;

Пасто (Pásztó), місто у комітаті Ноград – пор. чув. пустав «сукно»;

Сай (Sály), село у комітаті Боршод-Абауй-Земплен південніше Мишкольцу – чув. сулă «пліт»;

Тарпа (Tarpa), село у комітаті Сабольч-Сатмар-Берег – чув. тăрпа «комин»;

Тура (Tura), місто у комітаті Пешт – можливе походження від чув. тăрă 1. «гора», 2. «чистий» або від тура 1. "гребінь", 2. "божественний".

Як (Ják), село у комітаті Ваш – чув. йăк «біда»;

Зала (Zala), річка, впадає в оз. Балатон – чув. çула «лизати»;

Керка(Kerka), річка лп Ледави, лп Мура, лп Драви, пп Дунаю – чув. кĕркке «форель»;

Лашко (Laskó), річка, пп Тиси, лп Дунаю – чув. лашка «тяжко йти»;

Такта ( Takta), річка, лп Шайо, пп Тиси, лп Дунаю – чув. тăк «лити, виливати», ту «гора».


З середині І тис. н.е. починається переселення булгар на Балкани. Виявлені серед інших сліди булгарської топонімії в Румуніі можуть бути пов'язані з поселенням булгарської орди, яка прийшла сюди під проводом хана Аспаруха в кінці 7-го тис. Найбільш вживаними топонімом в Румунії є Меґура (Măgura). В самій Трансильванії їх нараховується 97 (Haliczer Józef. 1935). Якщо говорити про їх походження, можна прийняти до розгляду слов'янське гора, але незрозумілим є префікс ма-. Швидше за все праформой топонімів цього типу є слово, споріднене з чув. мăкăр „бугор, шишка” при тому, що закінчення –а було прийняте під впливом слов. гора. У народів Дагестану, де колись панував Хозарський каганат, поширене схоже слово магІар "гора",яке теж має мати булгарське походження. Оскільки цей топонім отримав загальне значення (рум. măgura "бугор"),з усієї їх множини виділити залишені булгарами практично неможливо. Проте багато з них нанесено на карту Google Map в місцях скупчення інших булгарських топонімів. Такими можна вважати наступні:

Одая, Одаїле (Odaia, Odăile), топонімів цього типу в Румунії є близько десяти – чув. утǎ 1. «сіно». 2. «острів». 3. «долина»; ay «низ, нижний», уй «поле».

Сучава (Suceava), місто – чув. сěт (д.-тюрк. süt) «молоко», шывě «річка».

Шипот, Шипоте, Шипоту (Șipot), вісім населених пунктів з назвами цього типу – чув. шеп «гарний, прекрасний», утă «лощина, долина».

Тимпа (Tâmpa), гора в місті Брашов – чув. тĕм "пагорб, бугор", пÿ "фігура, стан", "ріст, довжина".

Курдські топоніми утворюють на території Східної Європи три скупчення. Найбільше з них знаходиться на Поділлі. Ось характерні приклади:

Гермаківка, село на південний схід від Борщева Тернопольської обл. – курд. germik “тепле місце”;

Дедеркали Великі і Дедеркали, Малі, села за околицею Кременця Тернопольської обл. – курд. dediri "волоцюга", kal “старий”;

Калагарівка, село на південний схід від от Гримайлова Тернопольської обл. – курд. qal “розпалити”, agir “полум'я";

Кокутківці, село на півніний захід від Тернополя – курд. ko “кривий”, kutek “дубина”;

Михиринці, село на північний схід від от Волочиська – курд. mexer “руїни”;

Таурів, село західніше Тернополя – курд. tawer “скеля”.


Курдська топонімія на Поділлі.Предки курдів проживали на Поділлі ще в доскіфський час. Пізніше вони мігрували різних напрямках. Частина з них рушила на захід і стала відома в історії як кімври. Друга частина через Карпати мігрувала на Балкани і далі перейшла в Малу Азію, де їх сприймали як кіммерійців. Їхній шлях маркують такі топоніми Угорщини, Сербії та Болгарії: Ібрань, Гелей, Селевень, Фельд'є, Сента, Темерін, Панчево, Чачак, Ніш, Мездра, Хисаря, Хасково, Візе (докладніше див. розділ "Іранська топонімія"). Ще одна частина курдів рушила в причорноморські степи. Кілька топонімів можуть свідчити про їх присутність в басейні Південного Бугу і вздовж правого берега Дніпра:

Гунча, село в Гайсинському районі Вінницької обл. – курд. gunc "глиняний горщик".

Чечелівка, село в Гайсинському районі Вінницької обл. – курд. çê "добрий, кращий", çêlî "рід, нащадки".

Джулинка, село в Бершадському районі Вінницької обл.– курд. col (джол) "отара", an – показник непрямого відмінку множини.

Чечельник, селище міського типу Вінницької обл. – див. Чечелівка.

Балаклея, село в Смелянському районі Черкаської обл. – курд. belek "білий", leyî "потік". Місто в Харківській обл. і село в Полтавській теж курдського походження, але більш пізнішого часу.

Ребедайлівка, село в Каменськом районі Черкаської обл. – курд. rebî "бог", dayîn "давати", lêv "край, берег". Село розташоване на річці Лаврусисі, пор. курд. lêvar "берег".


Курдські топоніми по Південному Бугу слід пов'язувати з алазонами, а вздовж Дніпра мала свої поселення інша частина курдів, які згодом перейшли на лівий берег. Очевидно це були ті кіммерійці, котрих вигнали зі своїх місць скіфи, теж рухалися в степу із Західної України. Геродот писав, що скіфи переслідували кіммерійців до Малої Азії, але під цим ім'ям ховалися різні народи. Частина курдів повернулася з Малої Азії назад, оселилася в низов'ях Кубані, де античні історики поміщали народ дандаріїв (Δανδαριοι). При тому, що нижня частина Кубані лежить між Азовським і Чорним морями, для пояснення етноніму добре підходить курд. darya „море” і dan "всередині", тобто "щточені морем". Курди залишили сліди свого перебування на Таманському півострові і в прилеглій місцевості також в топонімії:

Гостагаївська, станиця у муніципальному утворенні міста Анапа Краснодарського краю – курд. hosta "дрімота", heyîn "бути, буття".

Джемете, селище в Анапському районі Краснодарського краю – курд. jêmêtin "відсмоктувати, висмоктувати".

Джігинка, село в муніципальному утворенні міста Анапа Краснодарського краю на березі протоки Джіга – курд. cihê "окремий".

Тамань, станиця в Темрюцькому районі Краснодарського краю – курд. tam "дім", anî "чоло, перед".

Уже в історичний час тут існувало Тмутараканське князівство, назва якого розшифровується за допомогою курдської мови: tarî "темный" (відповідає значенню першої частини назви слов'янською), kanî "ключ, джерело". Тмутараканський князь Мстислав Володимирович 1024 р став чернігівським князем і переселив в Сіверську землю багато сімей степових народів, серед яких були і курди. Їх присутність в тих місцях підтверджує третє скупчення курдської топонімії. Дослідження показали, що назви багатьох населених пунктів на території колишнього Чернігівського князівства розшифровуються за допомогою курдської мови. Серед них можна відзначити літописне місто Тмутаракань, що стояло на лівому березі Дніпра вище Києва.

Перші результати ономастических досліджень були опубліковані майже двадцять років тому (Стецюк Валентин. 2002) в надії, що до роботи підключаться інші дослідники, але цього не сталося. Очевидно, причина в тому, що ніхто не вірить в існування великої кількості населених пунктів ще зі скіфо-сарматських часів. Тим більше викликають скепсис перебування в Східній Європі англосаксів і тюркська етнічність скіфів. Фахівцям, які займаються топонімією Скифо-Сарматії безумовно відома мапа давньогрецького вченого Клавдія Птолемея опублікована близько 150 року н. е. Вона містить субстратну ономастастику і на ній не позначено жодного топоніма з тих, які були розглянуті тут вище. Якщо ж якісь із згаданих населених пунктів існували, то їх відсутність на карті Птолемея повинна мати пояснення. Воно полягає в тому, відомими йому могли бути міста на торгових шляхах, якими в той час були річки. Тепер їх назви не мають надійної інтерпретації при використанні мов тих народів, які за загальноприйнятою, але помилковою думкою проживали в Північному Причорномор'ї і давно мігрували на нові місця проживання. Населення на шляхах сполученеь могло змінюватися протягом історії і разом з тим могли змінюватися назви міст. Глухі села в стороні від великих доріг, в яких проживало постійне населення однієї етнічної приналежності, були невідомі античним історикам. Сталість населення забезпечувало збереження споконвічних назв, які засвоювали нові прибульці. Проте великі міста могли зберегти свою назву і до наших часів, хоча і в дещо іншій формі, а зниклі назви повинні бути хоча б розшифровані за допомогою давньоанглійської або чуваської мов. Перевіримо це припущення на аналізі карти Птолемея (див. нижче).


Фрагмент мапи ПтолемеяПочнемо з Борисфена (Βορυσθένης), назва якого грецькою не вважається але, на думку Шапошникова, не має відношення і до іранських мов, а спроби дати їй тлумачення на матеріалі індоіранських або слов'янських мов "виглядають занадто штучними" (Шапошников А.К. 2005, 39). Більш правдоподібним може бути тлумачення назви річки за допомогою давньоанглійської – пор. д.-анг. bearu, род. bearwes „ліс”, đion "рости, розвиватися". Германський корінь останнього слова відновлюється як đenh (A. Kluge Friedrich, Seebold Elmar. 1989, 250), тобто давню назву Дніпра можна пояснити як "зарослий лісом". На карті Птолемея вниз за течією Борисфена позначені такі населені пункти, мотивація назв яких все ще продовжує розглядатися:

Anagarium – д.-англ. ān «один», «єдиний», eagor «прилив, море».

Amadoca – В. Яйленко доводить, що ім'я фракійське (Яйленко В.П. 2018, 50-52), і це може бути, але не виключені також інші можливості – 1. д.-англ. hām «(рідний) дім», «житло, село», hāma «сільце»; dōc «байстрюк» (англосакси могли пейоративно називати байстрюками інші племена); 2. чув. мăтăк 1. "короткий, куций", 2. "сварливий, безглузда"; -a – протетичний голосний.

Sarum – д.-англ. sear «сухий».

Serimum – д.-англ. searian «засихати».

Olbia – гр. ὄλβος "бапгацтво, щастя".

Ordessus – д.-англ. ord «вістря»; æsc „ясен, спис“.

Niconium – д.-англ. niccan "відмовляти".

Вздовж правої притоки Дніпра без назви на мапі (Прип'ять?) Птолемей позначив такі об'єкти:

Amadoca Palus – загальноприйняте розуміння назви – "Амадокське озеро", очевидно через розташування об'єкта на березі озера. ТОбто palus – "озеро", але на якій мові? Ничого ліпше д.-англ. pōl, "велика калюжа, невелика водойма" поки не знайдено. В такому випадку назву Амадока слід тлумачити за допомогою давньоанглійської мови.

Leinum – д.-англ. lean "винагорода, дар".

Sarbacum – д.-англ. sear "сухий", bæc „потік“.

Niossum – д.-англ. neosian "оглядати", sum "дещо".

Metropolis – "головне місто" (гр. μήτηρ "мати", πόλις "місто"). Очевидно, мався на увазі Київ.

На мапі Птолемея показана рячка Carcinites, На карті Птолемея показана річка Carcinites, що впадає в Каркінітську затоку, але в даний час досить великої річки тут немає. Можливо, вона існувала у давнину, а від неї залишилася невелика частина у вигляді річки Каланчак. Етимон carcinit можна пов'язувати з д.-англ. carcian "турбуватисяся" і nieten "дрібна рогата худоба". Вниз за течією річки позначені такі населені пункти:

Tracana – д.-англ. đræc “тиск, сила, насильство”;

Ercabum – д.-англ. Erce – им'я богині (Мати земли), beam, д.-сакс. bōm "дерево".

Torocca – д.-англ. toroc "гусінь", cahh,cio "галка, сойка".

Жоден з перелічених вище топонімів не вдалося пов'язати з сучасними, так само, як сучасні топоніми в цих місцях не вдалося розшифрувати ні за допомогою ні давньоанглійської, ні чуваської мов (див. карту GoogleMymaps вище). Очевидно, на цій території не зберігалося постійне населення в процесі неодноразових вторгнень коївників з Азії.

Назву Тираса можна пов'язуватичув. тӳр/тӳрĕ. Слово має кілька значень, серед них – "прямий", "чесний", "відвертий", "мирний", "спокійний". Подібне визначення мало назва Танаїса – чув. тăнăç "спокійний, тихий". Вниз за течією Тираса, тобто Дністра, на карті Птолемея позначені:

Carrodunum – д.-англ. carr “камінь, скеля”, dūn “висота, горб”. Приблизно тут розташована сучасна Городенка і на околиці її є Червона гора.

Maelonium – д.-англ. meolo “мука”, на этом месте расположена Мельница Подольская. Очевидно мукомольное ремесло здесь существовало издавна. “muka”, na etom meste raspolozhena Mel'nitsa Podol'skaya. Ochevidno mukomol'noye remeslo zdes' sushchestvovalo izdavna. ​ 112 / 5,000 Translation results Translation result “мука”, на цьому місці розташований Мельниця Подільська. Очевидно борошномельне ремесло тут існувало здавна.

Arcobadara – лат. arca «сриня для грошей, казна», д.-англ. earc(e) "ящик", bādere "збирач податей". Очевидно давньоанглійське слово було запозичено саме в скіфський ча

Clepidara – д.-англ. clipian "говорити, кричати", deor "звір".

Trifulum – д.-англ. đri “три” fulla "висота, височина". Тут Дністер робить три петлі. Утворені таким чином три височини відокремлюються від пологих берегів ровом і валом, що збереглися досі, і тягнуться поперек петель від берега до берега річки. Разом із крутими берегами вони утворюють безперервну лінію оборони (див. схему внизу).


Фрагменти "Валів Траяна" на правому березі Дністра у Кельменецькому районі Чернівецької області.

(Зі звіту експедиції "Дністер" Товариства Лева, місто Львів)


На схід гирла Дністра карті Птолемея показано приморське містоPhysca (Фюска). Абаєв припускав, що тепер на цьому місці розташоване невелике селище „Сухий Лиман” і пояснював назву міста з ос. xusk’ „суха, безплідна земля”, але В. Яйленко вважає таку інтерпретацію необґрунтованою з фонетичної причини та припускає походження назви від грецького дієслова φύειν «виростати, виникати» з ітеративним суфіксом -σκ- (Яйленко В.П. 2018, 44-45). Можна також думати, що місто було названо на честь римського воєначальника Корнестя Фуска, який загинув у битві з даками. В античному світі є кілька подібних топонімів, вони, як і назва Фюски, можуть походити від лат. fuscuc "темний".

Кельменцы, районный центр в Черновицкой обл. – др.-англ. gielm «горсть, вязанка, сноп».

Ленковцы, село в Днестровском районе Черновицкой обл. – др.-англ. leng «длина, высота».

Вартиковцы, село в Днестровском районе Черновицкой обл. – др.-англ. weard «сторож, пастух, защитник».

Пуцита, река, правый приток Днестра в Черновицкой обл. – др.-англ. pucian «ползти», "тягучий", "гибкий". Такое сочетание значений уже говорит о верности толкования, но это же странное название носит одна из улиц города Боровичи Новгородской области в России. Оно в одинаковой мере могло подойти для наименовия и реки, и улицы, и это отбрасывает всякие возможные сомнения. Найденый в Боровичах клад куфических дирхемов и ближайшая топонимия также говорят о присутствии англосаксов в тех местах.

Розшифровані імена кіммерійських ватажків Теушпи та Лігдамісу за допомогою кабардинської мови дали підставу припускати у складі кіммерійців також адигські племена. Таке припущення підтверджується тим, що в репрезентативної вибірки сарматського ономастикону було виявлено значну кількість імен, що добре розшифровуються за допомогою кабардинської мови(Αβροαγος , Αργουαναγος , Γαγγαιος , Ιαζαδαγος, Ιναρμαζος, Καφαναγος, Κουκοδων, Ναυαγοσ, Ουαμψαλαγοσ, Οχωζιακοσ, Ρηχουναγοσ, Χοζανια). Також і назви деяких племен Північного Причорномор'я (закати, зуардани) можуть мати адизьке походження. Добре помітна участь адизьких племен у скіфо-сарматській історії підтверджується також топонімію, вони також мали свої власніпоселення. Цікава і велика тема присутності адигів на Україні з давніх часів розглядається окремо у розділі "Черкеси".