Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Скіфський ономастикон


З самого початку скіфський ономасикон було складено як аргумент на користь булгарського походження скіфів. Згодом він неодноразово виправлявся і скорочувався, а тим часом знайшлися переконливіші аргументи і дане його коректування ведеться для запобігання поширенню помилкових етимологій, яких було досить багато в первісному варіанті. Помилки мали несистемний характер і не суперечили зробленим висновкам, проте їх слід усувати як марний фон. Робота над скіфськими та сарматськими іменами ведеться протягом багатьох років багатьма дослідниками. При цьому весь лексичний матеріал, що відноситься до скіфо-сарматського часу, досліджується головним чином за допомогою іранських мов у припущенні іранської етнічної належності як скіфів, так і сарматів. Насправді це зовсім різні категорії. Якщо під скіфами у вузькому сенсі слова можна розуміти один етнос, хоча в широкому сенсі так часто іменувалося населення всього Північного Причорномор'я на великому відрізку історії, то під сарматами слід розуміти населення того ж регіону незалежно від етнічної належності пізнішого часу.

Відповідно весь великий матеріал був розбитий за хронологічним принципом віднесеним до скіфського і сарматського періодыв, межа між якими не виражена чітко. Скіфський період починається після міграції стародавніх булгар із Західної України у степи, заселені до того кіммерійцями, якими були адигські племена (див. Генезис скіфської культури). Після булгар у степи починають проникати англосакси, прабатьківщина яких була в ареалі обмеженому річками Прип'ять, Случ та Тетерів (див. Німецькі племена у Східній Європі). Одночасно з Малої Азії вздовж східного узбережжя Чорного моря на Таманський півострів просунулися предки сучасних курдів, яких сучасники також відносили до кіммерійців (див. Кіммерійці). Кіммерійці-курди стали засновниками Боспорського царства, з розвитком якого починається сарматський період, що характеризується розселенням автохтонних жителів Північного Кавказу та прибуттям до Північного Причорномор'я нових етнічних груп із півночі та сходу. Велику групу склали предки сучасних осетин, що прибували з верхів'їв Дніпра, дрібнішими групами були мадяри, що пройшли з-за Дону і балти. Така етнічна мозаїка виявилася при спробах розшифрування епіграфіки за допомогою індоєвропейських, тюркських, кавказьких, фінно-угорських та балтійських мов. Сарматському періоду відповідає репрезентативна вибірка із Сарматського ономастикону, обсяг матеріалу якого в кілька разів перевищує матеріал, який може бути віднесеним до скіфського часу.

Большую часть скифского ономастикона составляют глоссы, расшифровываемы при помощи чувашского языка, сохранившего особенности дрвнебулгарского. Поскольку фонетика этого языка существенно отличалась от греческой, рефлексация фонем булгарских имен средствами греческого письма в разных источниках могла несколько разниться, но в целом рефлексация согласных имеет достаточно четкие закономерности. Основные из них такие: гр. β, π, φ соответствует чув. п, гр. γ, κ отвечает чув. к, гр. δ, θ, τ – чув. т, гр. ζ – чув. ç, иногда ш, гр. ξ – чув. ш. Рефлексация гласных имеет разве что определенную закономерность в разделении гласных переднего и заднего ряда, так, например, часто греческому α отвечает чувашское у или ă. Фонетика греческого, иранских древнеанглийского языков более схожа между собой, поэтому поиск в них соответствий не вызывает трудностей. Трудность заключается в том, что некоторые глосы могут быть растолкованы при момощи нескольких языков. Такие случаи в ономастикон не включались. Ниже приводятся глоссы из разных источников, которые наиболее надежно можно расшифровать только при помомощи одного языка.


1. Αγαροσ (скифский царь, по Диодору Сицилийскому) – – венг. agár "борзая", карач. eger, ”борзая, ищейка”, черк. hagar ”борзая”.

2. Αγαθιρσ (agathirs), Αγαθιρσοι (agatirsoi). По Геродоту Агафирс/Агатирс сын Геракла, давший начало племени агафирсов) – др.-англ đyrs (thyrs) „великан, демон, волшебник” хорошо подходит как для имени, так и для этнонима. Для первой части имени находим др.-анг. ege “страх, ужас”, а в целом „страшные великаны или демоны”. Однако фонетически лучше подходят др.-анг. āga „владелец”, āgan “иметь, брать, получать, владеть”. Тогда этноним можно понять как „имеющие великанов”. Ниже мы расшифровываем этноним фирсагеты (см. Θυσσαγεται) как народ великанов на севере Скифии. Таким образом, можно понимать, что агафирсы-агатырсы покорили фирсагетов (тиссагетов).

3. ακινακεσ (акинак – короткий, железный скифский меч) – название меча иногда связывают с иранским словом kynk – меч. Лучше подходят др.-анг. ǽces «топор» и nǽcan «убивать».

4. Αλαζωνεσ (aladzo:nes), алазоны, населявшие территорию по Днестру выше каллипидов – название можно перевести как «рожденные в рубашке» (αλαζωνεσ – др.-анг. hāla «детское место, плацента», sunu “сын”).

5. Αμιζωκες (amidzo:kes), скиф, друг Дандамиса (см. Δανδαμις). Дукиан – чув. ами "друг", çăк "порука".

6. Αναχαρσισ (anaxarsis), знаменитый скифский путешественник и мудрец – толкований имени мудреца много. Абаев объясняет его как „невредимый” (ав. ana-hvarti, ос. änäxwälc). Однако Анахарсис (Анахарсий) не был скифом. Это можно заключить из фразы Геродота: „среди племен в припонтийских краях мы не можем назвать ни одного, которое было бы известно своею мудростью, и не знаем никого, кто бы прославился своим умом, кроме скифской народности и Анахарсиса” (Геродот, IV, 46). Анахарсис был братом Савлия (см. Σαυλιοσ), внуком Лика (см. Λικοσ), сыном Гнура (см. Γνυροσ), внука царя Спаргапейта (см. Σπαργαπειθησ). Все четыре последние имени расшифровываются при помощи древнеанглийского языка. Тогда и для имени Анахарсиса тоже должно быть найдено древнеанглийское соответствие: др.-сакс. āno „без”, др.-анг. hors/hyrs (анг. horse) „конь” (т.е. „безлошадный”).

7. αντακαιοι (antakaioi), большие бескостные рыбы – слово не поддается убедительной расшифровке. В соответствии с особенностями рыбы приставка могла значить «без». Подобные слова есть германских языках (an/on, др.-анг. un ). Тогда корень должен был бы иметь значение "кость". В принципе может подойти праформа голл. tak «ветка» и нем. Zacke "зубец", слов неясной єтимологии,родственное которым в английском исчезло.

8. Ἀργίμπασα (argimpasa), скифская богиня, соответствующая греческой богине плодородия Афродите – чув. ар "муж, глава семьи", кин "сноха", паха "дорогая, ценная". Возможно, сноха Папая.

9. Αργιππαι (argippai), племя, Геродот – чув. ар “муж, мужчина”, кӳп “распухать” и пай ”часть”.

10. Αριαντας (ariantas), the Scythian king, Herodotus – Chuv. ar "man", ant "oath", OE ārian "to honor".

11. Αριαπειθεσ (ariapeithes), скифский царь, муж дочери Тереса, отец Скула (см. Σκυλησ), Октомасада (см. Οκταμασαδησ) и Орика – др.-анг. ār „честь, достоинство, слава” (ārian “почитать”) pǽđ „тропа, след”. В это же время жил властитель агафирсов Спаргапейт (см. Σπαργαπειθησ), убивший Ариапейта.

12. Аρπόξαϊν

12. Ατεας (ateas), по Страбону могущественный скифский царьЮ объединивший под сврим правлением всю СКифию и убитый в 90=летнем возрасте в битве с македонским царем Филиппом II в 339 до н.э. – чув. атă “сапог”. Такое имя на годится для царя и это повод изучить происхождение Атея.

13. Βασθης (baste:s), Баст, по Лукиану скиф, друг Белитта (см. Βελιττας) – чув. пас "иней, мороз", час "рано, скоро, сразу". Ср. Δανδαμις. Для расшифровки используется чувашский язык, поскольку с его помощью хорошо расшифровывается имя друга.

14. Βελιττας (belittas), Белитт, по Лукиану кузен Амидзока (см. Αμιζωκες), друг Баста (см. Βασθης) – чув. пĕлĕт "небо", таса "чистый".

15. βουτυρον (bouturon) (сливочное масло), считается, что слово заимствовано у скифов, в языке которых имелось слово butir „сметана”, о чем якобы свидетельствовал Гиппократ (точные ссылки не найдены) – чув. ват (или *pat), „бить” ырă „молозиво”.

16. Βυζάντιον (bydzantyo), Византиум – чув.. пиçĕ "прочный, крепкий", ант "клятва".

17. Γερβησ (gerbe:s), Мирмекион, Згуста – кěр „осень” + пас „иней”.

18. Γνυροσ (gnuros), внук Спаргапейта (см. Σπαργαπειθησ), сын Лика (см. Λικοσ ), отец Анахарсиса (см. Αναχαρσισ) и Савлия (см. Σαυλιοσ) – по утверждению Шапошникова имя не имеет признаков не только индоиранского, но и вост.-иранского происхождения (Шапошников А.К. 2005, 39), но ср. др.анг. gnyrran „скрипеть, скрежетать, трещать”. Родственные германские слова означают – “реветь, рычать”. Такие значения как будто не годятся для имени, но производное от этих глаголов существительное могло быть названием зверя. В украинском, белорусском, русском, польском языках известны слова кныр, кнур „самец свиньи, кабан”. Более того, в тех же языках, а также в словацком и лужицких есть слова близкие к греческой формы слова (укр., рус. кнороз, блр. кнорез, слц. kurnaz, пол. kiernoz, в.-луж. kundroz – все "кабан"). В этимологических словарях украинского и русского языков объяснения происхождения всех этих слов считается неудовлетворительным, не совсем ясным или звукоподражательным (А. Фасмер Макс. 1967, 264-265 та А. Мельничук О.С., Ред. 1985, 474), ибо соответствующий корень в славянских языках отсутствует. Можно допускать, что в древнеанглийском языке существовало слово gnyr и означало "кабан, вепрь" и в таком значении было заимствовано славянами. Таким образом, имя внука царя могло означать „вепрь”. Ср. Θυσκεσ. Каким образом в славянские языки попала еще и греческая форма слова, надо выяснять, потому что в греческом языке подобного слова нет. Возможно, в языке греков населявших Украину в скифские времена оно существовало, будучи заимствованным у соседних англосаксов.

19. Δαδαιος (dadaios), Дадай, отец Дробола (см. Δροβολουσ), Керч, 4-е ст. до н.э., Латышев – др.англ. dǣda "деятель".

20. Δαλας (dalas), род. п.. Δαλατος (dalatos), отец Дорона Doron (Δωρωνος). Пантикапей, Латышев – чув. тулă “пшеница”;

21. Δανδαμις(dandamis), скиф, лруг Амидзока (см Αμιζωκες). Лукиан – чув. tan “равный, одинакрвый”, тăм “мороз”;

22. Ιδανθιρσοσ (idanthirsos), Иданфирс/Идантирс, скифский царь, сын Савлия (см. Σαυλιοσ), внук Гнура (см. Γνυροσ) – др.-анг. eadan „исполненный, удовлетворенный” и đyrs „великан, демон, волшебник”.

23. Išpakai (скифский царь или военачальник в ассирийских источниках) – это имя является серьезным аргументом в пользу иранского происхождения скифов, но на самом деле это был царь киммерийцев: курд. "работа", pak "чистый", pakî "чистота". Его преемник Партатуа тоже был киммерийцем (см. Παρτατυα)

24. Κατιαροι (katiaroi), скифский род, потомки Арпоксая – чув. хǎта „сват”, ар „мужчина”.

25. Κυδραιοσ (kudraios), скифский царь, супруг Заринаи (Zarinaia), А. Вестерманн (Justi Ferdinand. 1895, 166) – чув. кǎтра „кудрявый”.

25. Κολάξαϊν

26. Λικοσ (likos), сын Спаргапейта (см. Σπαργαπειθησ), отец Гнура (см. Γνυροσ) – др.-анг. līc „корпус, тело” могло стать именем мужчины крупного телосложения.

26. Λιπόξαϊν

27. Μανισ (manis), Керч, 4-е ст. до н.э. – чув. мăнаç „гордый” или мăнă „большой”.

28. Ορικος (orikos), Орик, сын скифского царя Ариапейта (см. Αριαπειθεσ) – OE wœrig "усталый", wōrian „идти пешком”.

29. Παβας (pabas), Παπας (papas), Παπα (papa), Παπιας (papias), Παππος (pappas). Анапа, Танаис, Керчь. КБН – Эти имена встречаются в эпиграфике Северного Причерноморья более сорока раз и имеют преимущественно греческое происхождение, но форма Παβας должна соответствовать чув. папай "дед", Папай имя скифского бога.

30. Παραλαται (паралаты либо парадаты, одно из скифских племен по Геродоту), потомки Колаксая – чув. пăрала "сверлить", ту "делать".

31. Παρτατυα (partatua), вождь скифов, воевавший против ассирийцев ок. 673 – курд. pertaw "блеск, сияние", tua/dua "молитва", "благословение".

32. Σαυλιοσ (saulios), скифский царь, сын Гнура (см. Γνυροσ), отец Идантирса (см. Ιδανθιρσοσ), брат Анахарсиса (см. Αναχαρσισ) – очевидно от др.-анг. sāwol „душа”.

33. Σπαργαπειθησ (spargapeithes), 1. царь скифов Спаргапейт, дед Гнура (см. Γνυροσ), отец Лика (см. Λικοσ), 2. царь агатирсов – имя переводится как «высекающий искру» от др.-анг. spearca «искра» и восстанавливаемого *pathan «бить». В древнеанглийском было слово pađ «тропа». Известно, что к словам путь, дорога нередко прибавляется эпитет «битый», кроме того, зафиксировано др.-анг. pýtan “высекать, вырезать, толкать”. Дополнительно также можно добавить, что Геродот переводит Ойор-пата как «убивающие мужчин». Очевидно, тюркское слово pata- «бить» было позаимствовано в древнеанглийский.

33. Ταργιτάος

σαγαρισ (sagaris), battle-ax, weapon of the Scythians – OE. sacu "war" and earh “arrow”.

Many proper names, geographical names and ethnonyms of the Scythian-Sarmatian times can also be deciphered using Old English or Old Saxon languages. All of them are summarized in Alano-Anglo-Saxon Onomasticon and below are some excerpts from it:

Αγαθιρσ (agathirs), Αγαθιρσοι (agatirsoi) – OE đyrs (thyrs) "giant, demon, magician" is well suited both for the name and for the ethnonym. For the first part of the name we find ege “fear, horror”, together “terrible giants or demons” or OE āga "owner", āgan "to have, take, receive, possess".

Αναχαρσισ (Anakharsis) – OE. āno „without”, OE. hors/hyrs (Eng. horse) (that is "horseless").

Βορυσθενεοσ (Boristheneos), the Dnieper River – OE. bearu, Gen. bearwes „forest”, đion „to grow”.

Budinoi (Budinoi), perhaps even "Wudinoi", according to Herodotus, were the inhabitants of the forest country. In this case, OE widu, wudu "wood, forest", Eng wooden by the meaning and phonetically are suitable perfect. The word wuden was not found in Old English but it could exist and be an adjective von "forest" on the laws of English grammar.

Ιδανθιρσοσ (Idantirsos), Scythian king – OE eadan "performed, satisfied” and đyrs "a giant, demon, wizard".