Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Сарматський ономастикон


У процесі дослідження етногенетичних процесів із застосуванням графоаналітичного методу виникла ідея створення сарматського ономастикону на підтвердження та уточнення результатів цих досліджень про етнічний склад населення Північного Причорномор'я. Епіграфічного матеріалу виявилося так багато, що це завдання виявилося не під силу одній людині. Фактично мова може йти тільки про репрезентативну вибірку, достовірне складання якої утруднено тим, що існуючий матеріал не структурований і не може бути структурований без попередніх досліджень за етнічним принципом. У результаті було зроблено кілька проб, у яких етнічний склад досліджуваної території визначався дуже грубо. Справа утруднялося недоступністю джерел, з яких основним є робота Василя Латишева (LATYSHEV BASILIUS. 1885-1901). В даний час на підставі цієї роботи створюється база даних про написи Північного Причорномор'я як частина проекту під патронажем Міжнародного Союзу Академій і є динамічним цифровим ресурсом. Три томи написів російською мовою були опубліковані на сайті Inskriptions of the Northern Black Sea. Вилучення релевантного матеріалу з цього сайту становить великі труднощі, тому поточна репрезентивна вибірка насправді такою не є. Проте цілеспрямована робота у цьому напрямі триває і є надія на певний успіх. Основна робота ведеться англійською мовою, а український варіант є однім з її етапів.

За даними античних істориків встановити етнічну належність, і місця поселень окремих племінних угруповань скіфів дуже складно, тому дослідники почали використовувати інші історичні документи документи, зокрема епіграфічні матеріали Великої Скіфіії. Широке розуміння Великої Скіфії, або Скіфо-Сарматії, яке можна знайти у античних істориків, відповідає величезному просторові, що включае в себе територію України і Молдови, південної частини азійської Росії, а також і частково Угорщини і Румунії.

Вперше зібрав і опублікував епіграфію Причорномор'я російський вчений В. В. Латишев. Його матеріали включив у список іранських імен Фердінанд Юсті, який опублікував його ще в кінці 19-го століття (Justi Ferdinand. 1895). В подальшому роботу Латишева продовжили Макс Фасмер, Т.Н. Кніпович, Ладіслав Згуста ін. На базі зібраних матеріалів В.П. Петров скомпонував скіфський ономастикон у числі близько 200 глос (Петров В.П., 1968, 118-143). Для їх інтерпретації він використовував лексику сучасних осетинської і перської мов, а також давньоіндійську, давньоперську, авестійську, інколи фракійську мови.

Пізніші дослідники складали власні списки імен і реалій для усього скіфо-сарматського періоду і давали їм свої розшифровки або повторювали і доповнювали зроблені попередниками. Ці списки в різних формах фігурують в різних публікаціях і зараз вже не завжди вдається встановити першоджерело, але порівняння наявного матеріалу зі списком іранських імен Ф. Юсті показує наявне упередження про виключно іранську мовну належність скіфів і сарматів.

В силу зазначеної упередженості в роботах скіфологів 20-го століття, виникла необхідність скласти з усього доступного матеріалу ширшу базу даних дотичних скіфо-сарматських часів від середини І тис. до н.е. до І тис. н.е. і дослідити її склад із залученням широкого кола мов. За основу бази був взятий ономастикон Петрова, який був доповнений матеріалами В.І Абаєва, Яноша Гарматти, Аугусто Алемані і у великому числі тими глосами із зазначеної роботи Ф. Юсті, якім він не наводив певних етимологій або давав явно сумнівні. В процесі аналізу зібраних матеріалів виявилося, що у порівнянні зі скіфським ономастиконом Петрова пропорційне відношення між глосами різного походження виразно змінилося, тому виникла необхідність скласти окремий сарматський ономастикон без включення в нього матеріалів скіфського. Границю між цими двома ономастиконами встановити неможливо, тим не менше, однокові глоси в них бути неповинні, тому ономастикон Петрова був дещо скорочений (див. Скіфський ономастикон).

Решта матеріалу, відібраного для сарматського ономастикону, складалася з 315 глос. Проведений аналіз показував, що розшифровка імен, що знаходяться в ньому, можлива із залученням значно більшої кількості мов, ніж це мало місце при роботі зі скіфським ономастиконом. Зокрема виявилося, що деякі імена добре розшифровуються кабардинською або чеченською мовою. Певну допомогу при розшифровці надавали родинні стосунки носіїв деяких імен. Надійність розшифровки збільшувалася, якщо імена всіх родичів розшифровувалися за допомогою тої самої мови. Однак випадки переконливих розшифровок імен деяких родичів різними мовами можуть говорити про широку практику запозичення популярних імен. При ретельному аналізі виявилося, що багато глос ономастикону можуть бути інтерпретовані за допомогою декількох мов або добре розшифровуються грецькою чи латинською. Всі вони не були включені до складу репрезентативної вибірки, яка може даті вірогідні дані про склад населення Великої Скіфії лише тоді, коли глоси в ній розшифровуються більш-менш надійно лише однією з мов ймовірних автохтонів або хіба кількома іранськими. Деякі імена відносилися до аланських провідників у Галії і до сарматів не мали стосунку, тому вони теж у вибірку включені не були. Аналіз глос триває далі, вибірка постійно доповнюється, виявлені хибні тлумачення вилучаються. На середину 2022 року вона складалася з 249 одиниць. Підрахунок показав, що кількість глос іранського і англосаксонського походження є більш-менш однаковою і разом вони складають приблизно половину вибірки. На долю тюркських глос, серед яких переважну частину складають булгарські, припадає 20%, на долю адизьких, розтлумачених кабардинською мовою – 13%. Однакову кількість засвідчено для угорських і чеченських глос і їх доля також дорівнює 13%.Дещо менше, а саме 13 глос було розтлумачено балтійськими мовами, дві – вірменською і одна – мовами мордовської групи. Такий результат переконливо свідчить про багатонаціональність Великої Скіфії в сарматські часи і в ній іранці далеко не превалювали, що підтверджується також топонімією, хоча кореляція між топонімією і антропонімію виражена нечітко.

Нижче подається репрезеннтативна вибірка сарматского ономастикону який у повному обсязі подається у російському варіанті.

1. Ababa, Hababa (мать императора Максимиана, аланка) – Абаев расшифровывает имя как „Хорошая ткачиха” на основании ос. wafun „ткать” и др.-иран. *hu- „добрый”. Последнее слово отсутствует в современных иранских языках, а в древнеиранском присутствует только в сложных словах. Обращает на себя внимание, что отцом Максимиана был гот Микка, поэтому в том же значении имя лучше расшифровывть с помошью др.-англ. – āba, ōweb „ткань”.

2. Αβνακος, Αβναγος (abnakos, abnagos), отец Абнодза (см. Αβνωζος) и Ратагоса (см. Ραθαγωσος) – венг. eb „собака”, nagy “большой”.

3. Αβνωζος (abno:dzos),сын Абнака (см. Αβνακος), стратег в Ольвии, 2. сын Ратагоса (см. Ραθαγωσος), стратег в Ольвии, Латышев – eb „собака” и neosian „сдирать, свежевать” (вместе может быть "шкуродер").

4. Αβροαγος (abroagos), сын Сусулона, (см. Σουσουλον), стратег в Ольвия; Αβραγοσ , сын Самбута (см. Σαμβουτοσ), отец Хараксена (см. Χαραξηνοσ), сын Хуарсаза (см. Χυαρσαζοσ), Латышев; – кабард. абрагъуэ „большой, рослый”.

5. Αγροι (aγroi), по Страбону какое-то племя неподалеку от Меотийского озера – Харматта объясняет как „первый” (др.-ир. agra).

6. Αδωλος (ado:los), отец Батага (см. Βαταγος), Ольвия, Книпович, Леви – чув. aталан "развиваться".

7. Αζαριον (adzarion), Танаис, Книпович – морд. азор „хозяин”.

8. Αζιαοσ (adziaos), отец Скартана (см. Σκαρτανοσ), Ольвия, Латышев; Αζιασ (adzas), отец Папаса (см. Παπασ), Горгиппия – чув. аçа «отец, родитель».

9. Αλδη (alde:), аланская принцесса, вдова Георгия I, царя Грузии, 11 ст. – др.-англ. ald “старый”. Подобное имя (прозвище) хорошо подходит для вдовы.

10. Αμαγη (amage:), сарматская княгиня – в осетинском языке соответствия нет, др.-иран. ama „сильный, могучий”. Прекрасно подходят фонетически и для имени княгини др.-англ. hām „дом, жилище” и āga „обладатель, собственник”, āge „собственность, обладание”. Очевидно имя следует понимать как „хозяйка дома”.

11. Αμαδοκοι (amadokoi), по Птолемею сарматское племя, а на его карте нанесено еще три подобных топонима – чув. мăтăк 1. "короткий, куцый", 2. "сварливый, вздорный"; -a – протетический гласный.

12. Αμαιακος (amaiakos), Танаис, Латышев – "строитель" (ос. amajun „строить”, amajæg „строитель”).

13. Anbazuk (правитель на Северном Кавказе, 1-2 ст. н.э) – в основе имени ос. bazuk „рука, плечо”.

14. Αραβατης (arabate:s), аланский наемник на службу у Исака Комнина, 11 ст.) – распространенное тюркское arabačy “возница”.

15. Αργουαναγος (argouanagos), сын Карахта, отец Карахта, Кенозарта (см. Καινοξαρθοσ) и Навтима, принцепс в Ольвии, Латышев, Юсти – кабард. еру "злой, жестокий", гуэныхъ "грех". Все имена расшифровать одним языком не удалось.

16. Αργοδας (arγodas), Пантикапей, Αργωδαμ (argo:da), город в Херсонесе Таврическом – ос. arğaun ( arğud прич. прош. вр.) „освящать религией”.

17. Αρδαβδα (ardabda), аланское или таврское названиение Феодосии, переведенное неизвестным греческим автором как "город семи богов" – ос. ard „клятва” (первоначально божество, которым клянутся) и avd „семь”.

18. Αρδαβουριος (ardabourios), имя трех византийских полководцев аланского происхождения (дед Флавий Ардабур, сын Ардабур Аспар и внук Ардабур младший), V ст. – др.-англ. eard, "обстоятельства", "стечение обстоятельств", "судьба" и bora "сын".

19. Αρδαγδακοσ (ardagdakos) – чув. artak “нега, блаженство”, "радость", благополучие" tăkăs "терпкий", “тесный”, "частый".

20. Αρδαρακος (ardarakos) – чеч. ardan "действовать", arakkhossa "выбросить".

21. Αρδαρισκος (ardariskos), Танаис – чеч. ардан “действовать”, рицкъ “пропитание”.

22. Αρδαρος (ardaros), 1. сын Мастуса (см. Μαστουσ), Танаис, Латышев; 2. отец Мидаха (см. Μιδαχοσ) и Панауха (см. Παναυχοσ), Танаис, Латышев – имя должно иметь толкование на чеченском языке, поскольку распространенные в Северном Причерноморье имена Мастуса, Мидаха и их родственников расшифровываются при помощи чеченского. Возможно, следует иметь в виду чеч. ардан "действовать" и Iар "покой, неподвижность.

23. Αρδοναγαρος (ardonaγaros), Танаис, отец Итиохака – курд. ard, "земля, страна", noqar "quarrel".

24. Αρδοναστος (ardonastos), Танаис – чеч. ардан "действовать", аьста "мотыга".

25. Αρθιεμανοσ (arthiemanos), Березань – толкование имени Абаевым как „копьеносец” (ос. arcæ „копье”, ав. manu „человек”) сомнительно ввиду фонетического несоответствия. Буква θ в большинстве случаев отражает именно аспирированный t (th), поэтому для объяснения следует принять др. англ. earđ "пахота, урожай" и mann «человек», в целом – "землепашец".

26. Αριι (arii), сарматское племя – происходит от самоназвания индо-иранских племен. Ф. Юсти приводит целый ряд личных имен с основой αρια. Слово иранское.

27. Ασαιοι (asaioi), сарматское племя, Птолемей – асы, ясы – первоначальное название осетин, очевидно, сюда же языги. Однако возникает вопрос – почему сами осетины называют асами балкарцев? С другой стороны, среди чувашей, особенно старшего возраста, бытует высказывание: «Эпир асем» (мы асы). Это название может происходить от чеч. āsa "ремень, пояс".

28. Ασανος, (asanos), Ольвия, Книпович, Леви – чув. ăсан "тетерев".

29. Αταμαζας (atamadzas), сын Папа (см. Παπασ), Горгиппия, сын Карса (см. Καρσασ), надпись в Танаиде – чув. этем „человек” и ǎçа 1. „самец”, 2. „гром и молния”. Имя Папа означает "гром".

30. Ατασας (atasas), Танаис – чув. диал. атаслан "спутываться" (-лан- отыменный суффикс глагола)

31. Αυασις (auasis), супруг Итии (Ιτιη) и отец Сима (см. Σιμοσ ) и Бола (см. Βολασ), Пантикапей – курд. awaz "голос".

32. Αφθειμακος (aphtheimakos), Танаис – по Абаеву „седьмой” (ос. ævdæimag).

33. Αψαχος (apsakhos), Танаис, Книпович, Αψαγοσ (apsagos), Ольвия, Латышев – можно связывать ос. āfsā „кобыла” или с кабард. епсыхын „слезать с лошади” („пехотинец”).

34. Babai, сарматский король – чув. папай „гром”.

35. Βαγδοσαυος (bagdosauos), сын Сауаиоса (см. Σαυαιωσοσ), Танаис – привлечение иранских слов в значении "счастье" (зап.-иран. *baxta-, вост.-иран. *vayda-) не подходит фонетически. Обращает на себя винимание общая составная часть bagdo- этого и следующего имени. Ее можно расшифровать при помощи др.-англ. beag "корона, венок" и dōn "делать, творить, устанавливать, возлагать". Вторая часть имен отца и сына σαυ соответствует др.-англ. sāwan "сеять", "высаживать", возделывать". При небольшой фантазии из этих имен можно скомпоновать имя.

36. Βαγδοχος (baγdokhos), сын Симфора (см. Σιμφωροσ), брат Годигаса (см. Γωδιγασος) и Далосака (см. Δαλοσακος), Танаис, Латышев – венг. badogos "tinsmith".

37. Βαδαγος (badaγos), стратег в Ольвии, сын Иездрада (см. Ιεζδραδοσ); Βαδακησ, стратег в Ольвии, сын Радампсона (см. Ραδαμψων)– имя „сидящий” (ос. badæg до сих пор употребляется как собственное имя) не соотвествует статусу стратега. Имена их отцов расшифровуются с помощью древнеанглийского языка, поэтому и эти имена должны иметь англосаксонское происхождение (др.-англ. beadu «борьба, война», āc «дуб». Ср. Βιδακησ, Βωρακοσ

38. Βαιορασπος (baioraspos), Танаис – курд. beyar „холм, горное пастбище” и hespajo “погонщик лошадей, табунщик” связанные семантически. Оба слова не имеют соответствий в иранских языках.

39. Βαιορμαιος (baiornaios), стратег в Ольвии, сын Папия, Латышев – курд beyar „холм, горное пастбище”, перс. meywe „плод, фрукт”.

41. Βανας (banas), Пантикапей – др.-англ. bana "убийца".

42. Βαστακας (bastakas), Танаис – ос. bæstag „местный, земляк”.

45. Βιδακης (bidake:s), Пантикапей, Латышев – др.-англ. bid "прочность", āc "дуб". Ср. Βωρακοσ

46. Βιστης (biste:s), Пантикапей, Латышев – шугн., ягн. bīst „пазуха, грудь”.

47. Βολασ, сын Ауасиса (см. Αυασισ) и брат Сима (см. Σιμοσ) – курд. bol "достаточный".

48. Βορασπος (boraspo:s), архонт в Таниаде, Латышев – общ. ир. bor/bur „желтый, гнедой, коричневый” и общ. ир. aspa „конь”.

49. Βορυς (borus), надпись на вазах – абсурдная надпись для вазы „бурый, рыжий” (ос. bora „бурый”). Прекрасно подходит венг. boros „винный”.

50. Βραδακος (bradakos), Пантикапей – „широкий топор” (др.-англ. brād "широкий", acas, ǽces “топор”).

51. Βωρακος (bo:rakos), Горгиппия – др.-англ. bora "сын", āc "дуб". Ср. Βιδακησ

52. Βωρνων (bo:rno:n), сын Радампсона (см. Ραδαμψσων) – др.-англ. beorn "воин, князь".

53. Βωροψαζος (bo:ropsadzos), сын Карцея (см. Καρζεισ) Ольвия, Латышев – кабард. бгъуры, глагольная приставка "пребывать рядом", псыдзе "наводнение".

54. Γαγγαιος (gangaios), отец Самбиона (см. Σαμβιων), Ольвия, Латышев – др.-англ. gang "путь, дорога", ea "вода, река".

55. Γαος (gaos), Танаис, Книпович – чеч. гIāз „гусь”.

56. Γιλγοσ (Гилг), отец Мандоса (см. Μανδασος) – венг. gyilkos "убийца".

57. Γοδοσαυος (godosauos), Танаис – др.-англ. god "бог", sāwan "сеять".

58. Γοργοσας (gorgosas), отец Хаха (см. Χαχας), Горгиппия – чечен. горгa „круглый”, āса „ремень, полоса”.

59. Γοσων (go:son), Херсонес, Фасмер – арм. gusan „народный певец”. Хюбшман ввел слово в список персидских заимствований, но отмечает, что данное слово не соответствует н.-перс. kūsān фонетически. В эпиграфике Северного Причерноморья имен со значением "певец" несколько. Ср. Σκοπασισ, Ξοβασ (см. Алано-англосаксонский ономастикон). С другой стороны, присутствие армян в сарматской среде подтверждают осетинско-армянские соответсвия в антропонимии, лексике и в грамматических структурах (Камболов Т.Т. 2006, 278-280).

60. Γωδιγασος (go:digasos), брат Багдоха (см. Βαγδοχος) и Далосака (см. Δαλοσακος), Танаис, Латышев – др.-англ. gond "забота" и igaz "правдивый, настоящий".

61. Γωσακος (go:sakos), сын Аспака (см. Ασπακοσ), Танаис – от ос. gos „ухо”? Лучше подходит др.-англ. gōs «гусь» и æg «яйцо».

62. Δαλοσακος (dalosakos), сын Симфора (см. Σιμφωροσ), брат Багдоха (см. Βαγδοχος) и Годигаса (см. Γωδιγασος), Танаис, Латышев – венг. dalos "певец", agg "старик".

63. Δαναρασμακος (danarasmakos), сын Одиарда (см. Οδιαρδοσ), Танаис, Латышев – др.-англ. đān "влажный", "увлажненная земля", ear "озеро", smæcc "вкус, запах".

64. Δανδαριοι (dandarioi), название народа в нижней части Кубани и в Меотии, Страбон – при ос. don„река” и darun „держать” это якобы “народ, который держит в руках реку”. Очень сомнительно. При том, что нижняя часть Кубани лежит между Азовским и Черным морями, для объяснения названия народа хорошо подходит курд. dan „внутри” и derya/darya „море”, т. е. „окруженные морем”. Очевидно какая-то часть курдов заселяла указанную территорию еще в начале нашей эры.

65. Δουαραγος (douaragos), остров Березань – поскольку на острове имеются залежи соли и добыча ее велась с древних времен, лучше всего для объяснения названия подходит чув. тǎвар „соль”.

66. Dula, род. п. Dulae, аланский принц у венгерского хроникера Шимона Кезаи (Alemany Agusti. 2000, 4.43) – венг. gyula (произносится дюла), главный судья или главнокомандующий, вероятно замствование из тюркского языка чувашского типа, позднее имя (Zaicz Gábor. 2006, 256).

67. Ευβαρνακης (eubarnake:s), oтец Оксардоза (см. Οξαρδωζισ), Танаис – др.-англ. eow „тис”, barn „дитя”.

68. Zacatae, племя в азиатской Сарматии, Плиний – кабард. зэкъуэт "стоящие рядом".

69. Ζαντικος (dzantikos), князь языгов (асов) – чув. çун „гореть”, тек „постоянно”. Чувашское выражение: «Мы – асы».

70. Ζαρανδος (dzarandos), отец Мардавоса (см. Μαρδαυοσ), Танаис, Книпович – чув. çуран „пеший”, тус „друг”.

70. Ζαρινα (dzarina), царица саков, Ктесий – от общеиранского zarin „золотой”.

71. Ζουρης (dzoures), Тирас – курд. zor- „сила”.

72. Ζuardani, племя в азиатской Сарматии, Плиний – кабард. зaуэрей "воинственный".

73. Ηλμανος (elmanos), Ольвия, Фасмер – др.-англ. el „чужой”, mann „человек”.

74. Ηρακας (erakas), Пантикапей, имя главного переводчика алан, начало III в.) – чув. эрех „вино” и ăс „черпать” („виночерпий”).

75. Θαβεις (thabeis) Пантикапей, женское имя – происхождение от ос. tavun „греть”? Неплохо походит др.-англ. đeowe “служанка”.

76. Θιαβωγος (thiabo:gos), сын Сиомаха (см. Σιωμαχοσ), Танаис, Латышев – чув. чапак «плотва».

77. Θιαγαρος (thiagaros), отец Мидаха (см. Μιδαχοσ), Танаис – чеч. тІаьхьара «последний»

78. Θιαρμακος (thiarmakos), сын Хрисиппа, Танаис, Латышев – в соответствии с греческим именем отца "Золотой конь", имя сына должно было тоже быть греческим, но в греческом языке ничего подходящего для толкования не нашлось. Прдлагается др.-англ. đeor «зажигание, воспламенение» macian «делать».

79. Ιαζαδαγος, Ιεζδαγοσ (iadzadagos, iedzdagos), Ольвия, Фасмер – кабард. иIа "крашеный", задагъ "крутизна горы".

80. Ιασανδανακος (iasandanakos), Танаис? – кабард. исэн "поставить торчком", дэнагъ "межа" (межевой знак).

81. Ιαυακος (iauakos), Танаис – тюрк. jabaq „конь”. Ср. Ιαφαγοσ

82. Ιαφαγος (iaphagos), Ольвия, Фасмер – название коня на другом тюркском языке (гаг. jafak „конь”). Ср. Ιαυακοσ

83. Ιεζδραδος (iedzrados) Ольвия, Фасмер – др. англ. đræd „нить, проволока”, īse(r)n „железо, железный”, которое проиходит от древенетюркского jerz (позже jez) „медь”.

84. Ιναρμαζος (inarmadzos), сын Кукодона (см. Κουκοδων) Ольвия, Книпович, Леви – кабард. ин "большой", армуужь "увалень".

85. Ινσαζαγος (insadzagos), сын Сесадза (см. Σθαζεισ), Ольвия, Латышев – кабард. ин "большой", сэдзэ "лезвие ножа".

86. Ιραυαδις (irauadis), Танаис, Книпович – чув. ир „утро”, авăт „петь (о птицах)”. Ср. чув. посл. Ир авăтакан куккук кукша пулнă, т.е. "Кукушка, которая рано закуковала, стала плешивой".

87. Ιρβις (irbis), Танаис – тюрк. irbiz “рысь, барс”.

88. Ιργανος (irganos), Танаис, Книпович – чув. ырхан „худой”.

89. Itaxes, предводитель алан в 8 ст., Агусти Алемань – чув. йытă аçи "кобель".

90. Ιτιη (itie:), жена Аваса (см. Αυασις) – чув. йытă “собака”.

91. Ιωδας (io:das), Пантикапей, Латышев – др.-англ. eađe „приятный, дружественный”.

92. Ιωδεσμαγος (io:desmagos), Ольвия – др.-англ. eađe „легкий, приятный” и smæcc „вкус, запах”.

93. Καδανακος (kadanakos), сын Навага (см. Ναυαγοσ), Танаис, Латышев – кабард. -кIэ "конец", дэнагъ "межа".

94. Καινοξαρθος (kainoksarthos), сын Аргоуанага (Αργουαναγος), Ольвия – очевидно, "нарушивший присягу" (чув. кайнǎ "разорвал, распустил", шăрт „присяга”).

95. Καραστος (karastos), сын Сарата, Танаис, Латышев – чув. кăрăс „бедный” и тус „друг”.

96. Καρσας (karsas), отец Атамаза (см. Αταμαζασ ), Танаис – чув. кăрс „крутой, резкий”.

97. Καρζεις (kardzeis), сын Боропсадза (см. Βωροψαζοσ) – кабард. кIарц "акация".

98. Κασακος (kasagos), сын Карцея (см.Καρζεισ), стратег в Ольвии, Κασαγοσ (kasakos), отец Арсеваха и Каскена, Ольвия, Латышев – тюрк. qazaq „бродяга, свободный, независимый человек”. Исходная форма слова qarzaq и оно происходит от тюркского названия степной лисицы (qarsaq). От этого слова происходит и этноним „касоги” (черкесы, кабардинцы).

99. Κασκηνος (kaske:nos), сын Касага (см. Κασαγοσ) – кабард. кэскIэн "вздрагивать".

100. Καφαναγος (kaphanagos), отец Моуртага (см. Μουρδαγοσ), Ольвия? – кабард. къафэныгъэ “танец”.

101. Κοθινας (kothinas), отец Маста (см. Μαστουσ), Пантикапей – др.-англ. cođu "болезнь", nasu "нос".

102. Κουζαιος (koudzaios), Ольвия? – чув. kuç, тат. küz и под. „глаз”, общетюркское aj „луна”.

103. Κουκοδων (koukodon), отец Инармаза (см. Ιναρμαζοσ), Книпович, Леви – кабард. къэукIа "убитый", удын "удар", гр. κου̃κι вид пальмы, но принимая во внимание имя сына, имя отца тоже дожно было принадлежать адыгу (адыге – предки кабардинцев).

104. Κουκοναγος (koukonagos), сын Реховнага (Ρηχουναγοσ), администратор рынка в Ольвии – кабард. къэукIа "убитый", нэгу "лицо".

105. Λειμανος (leimanos), 1. сын Фидаса (см. Πιδασ), отец Аспандана, Танаис. 2. сын Пидаса, внука Фидаса, Пантикапей, Латышев – ос. limæn „друг”.

105. Λικος (likos), сын Спаргапейта (см. Σπαργαπειθησ), отец Гнура (см. Γνυροσ) – др.-анг. līc „корпус, тело” могло стать именем мужчины крупного телосложения.

106.Λογχατης (longchate:s), Лукиан – Лонкхатес был другом Арсакомаса, которому помогал похитить невесту Мазаю (см. Μαζαια) – имя расшифровывается как "длинноволосый" (д.анг. long "длинный", hæd “волосы”).

107. Μαδα (mada), женское имя, Фасмер – от ос. madæ „мать” (подобные слова есть в других иранских языках).

108. Μαζαια (madzaia), дочь Мастейры (см. Μαστειρα) – др.-англ. māse “синичка”. Небольшим фонетическим несооветствием можно пренебречь, имея в виду, что имя матери англосаксонское.

109. Μαισης (maise:s), Горгиппия – кабард. маисэ “острая сабля, острый нож”.

110. Μακαγοσ (makagoc), сын Теодула, Ольвия, Книпович, Леви – имя не греческое, др.-англ. mæcg "мужчина", æg "яйцо".


Мраморная плита из Ольвии и ее текст

Вторая половина 2-го в. до н.э. Размер: 380х300 мм.
(Книпович Т.Н., Леви Е.И., Таблица XL )


Перевод текста на плите: В добрый час! Аполлону Простату стратеги с Навтимом, сыном Аргуанага, во главе: Феодор, сын Тумбага, Трифон, сын Трифона, Годарз, сын Фарзэя, Гистэй, сын Садэя, посвятили золотое ожерелье за благосостояние города, за мир и за их собственное здоровье и мужество. Феодул, сын Макага, служил отлично. Совет и народ почтил стратегов золотым венцом за прекрасное исполнение должности.


111. Μαλδαγος (maldagos), Фанагория, Латышев – чув. мул „имущество” и тăкă „зажиточный”.

112.Μαμμαρος (mammaros), Пантикапей) – курд. mam "родственник", mar "бракосочетание".

113. Μανδασος (mandasos), имел сына Гилга (Γιλγοσ), Танаис – оба имени имеют венгерское происхождене – венг. mond "говорить", mondas "изречение, афоризм”, gyilkos "убийца".

114. Μαρδαυος (mardauos), сын Зарандоса (см. Ζαρανδοσ), Танаис, Латышев – чув. марта "улей", ăвăс "воск, соты".

115. Μαστειρα (masteira), аланка, жена боспорского царя Левканора, мать Мазайи (см. Μαζαια) – др.-англ. māst “наибольший”, āre “честь, достоинство”.

116. Μαστους (mastous), сын Котинаса (см. Κοθινασ), Танаис, Пантикапей – др.-англ. māst “наибольший”. См. Μασταρουσ

117. Μευακος (meuakos), отец Навака (Ναυακοσ), Танаис – кабард. мывэ “камень, каменный”, къяз “гусь”.

118. Μιδαχος (midakhos), надпись в Фанагории, сын Тиагара (см Θιαγαροσ); отец Стурана – чеч. меттах, производное от меттиг «место».

119. Μουγισαγος (mougisagos), сын Асана (см. Ασανος), Ольвия, Латышев – ос. mugǽ "семя" и sag "олень".

120. Ναβαζος (nabadzos), 1. сын Нумения, стратег в Ольвии; 2. сын Кимбра, Танаис, Латышев – курд. nab "чистый" и aza "смелый", зафиксировано курдское женское имя Nabat (Justi Ferdinand, 1895, 218).

121. Ναμγηνος (namge:nos), сын Нейкодрома, стратег в Ольвии, Латышев – “именитый” (ос. nomgin от nom „имя”).

122. Ναρακον στομα (Narakon stoma), один из рукавов у дельты Дуная по данным древних историков – хорошо подходит объяснение "узкое гирло" при объединение ос. naræg „узкий” и гр. στομα "уста, горло".

123. Ναυαγος (navagos), отец Каданака (см. Καδανακοσ), Танаис, Латышев, Ναυακοσ, сын Мевака (см. Μευακος), Танаис, Латышев – кабард. нэ "глаз", вагъуэ "звезда" .

124. Νιχεκος (nikhekos), Горгиппия – ос. nix „лоб”, кабард нэхъыкIе “худший”.

125. Ξαρθανος (ksarthanos), Ольвия, Латышев – очевидно то же самое, что и Σκαρτανοσ. Как и во многих других случаях Абаев принимает к рассмотрению ав. xšaθra- (от xšay „блестеть”) „власть”, „сила”, „победа”, ”отвага”. В осетинском есть только xsar „сила”. Скорее всего это тюркское слово čortan/šortan „щука” (чув. çăрттан).

126. Ξησσαγαρος (kse:ssagaros), отец стратега Деметрия, Ольвия – чув. čее „хитрый, коварный", суккăр „слепой”.

127. Ξοβας (ksobas), Пантикапей, Σκοπασισ, скифский царь – др.-англ. scop „поэт, певец”.

128. Οδιαρδος (odiardos), отец Данарасмака (см. Δαναρασμακος), Танаис – др.-англ. wōd „ревность, ярость” и eard „природа, судьба”.

129. Ολθακος (olthakos), по Плутарху властитель племени дандариев (см. Δανδαριοι) – курд. 1. ol "отряд, войско" и taqî "проверять, испытывать". 2. ol "вера, религия" и teka "просьба, мольба".

130. Ομρασμακος (omrasmakos), отец Харакста (см. Χαρακστος), Танаис – др.-англ. ampre "щавель". Подобные слова в германских языках происходят из и.-е *am(p)ra „кислый” (прежде всего имеется в виду растительная кислота) (Kluge Friedrich. 1989, 26). Вторая часть слова хорошо соответствует первой – др.-англ. smæc "вкус".

131. Οξαρδωζις (oksardo:dzis), сын Эвбарнака (см. Ευβαρνακησ), Танаис, Латышев – др.-англ. oxa „бык”, -r – эпентеза, dwæs „глупый”.

132. Οσμαρακος (osmarakos), сын Амаиака (см. Αμαιακος), Танаис, Латышев – по Абаеву „женоубийца” (ос. osæ «жена» marun „убивать”).

133. Οσσιγασος (ossigasos), Танаис – венг. össz „(все)общий”, egesz „весь, целый”.

134. Ουαμψαλαγος (ouampsalagos), Ольвия, Книпович – кабард. ауан "насмешка", псалъэгъу „собеседник”).

135. Ουαρα (ovara) Ουαροσ, Танаис – без сомнения это иранское слово, означаючее „бродяга” (афг. avāra, тал. awərə, курд. êperо и др.).

136. Ουαρδανης (ovardane:s), название Кубани по Птолемею – не „широкая река”, как предлагает Абаев (ос. urux „широкий” и don „вода, река”), а скорее „бурная река” (кабард. уэр „бурный”). Кубань протекает по бывшей территории адыгейцев (предков современных адыгейцев, черкесов и кабардинцев), но одно время тут жили и осетины.

137. Ουαχωζακος (ouakho:dzakos), Ольвия; Οχωδιακοσ, сын Дулы (см. Dula), отец Азаса и Стормаиса (см. Στ&omicron:ρμαισ), Танаис, Латышев – кабард. егъэджакIуэ „учитель”. Известна артистка Лия Ахеджакова, адыгейка по национальности.

138. Ουμβηουαρος (ombe:ouaros), сын Ургбаза (см. Ουργβαζοσ), Ольвия? – кабард. Iумпей "непослушный, неуживчивый", уэр „бурный”.

139.Ουργβαζος (ourgbadzos), отец Умбевара (см. Ουμβηουαροσ), Ольвия – кабард. уэркъ "уздень, дворянин", бадзэ "муха".

140. Ουργοι (ourgoi), по Страбону одно из сарматских племен – кабард. уэркъ "уздень, дворянин". Cр. Ουργβαζοσ.

141. Ουστανος (oustanos) Танаис) – лит. austinis «тканый».

142. Ουταφαρνης (outapharne:s), Ουαταφαρνησ, „божество” надпись на амулете из Кубанской области – чув. вутă „русалка, водяной”, парне „подарок”; амулет может иметь значение защиты от водной стихии.

143. Οχοαρζανης (okhoardzane:s), сын Патея (см. Πατεισ), Танаис – чеч. оьху «летящий», аьрзу «орел», аьрзун «орлиный».

144. Παιρισαλος (pairisalos), сын Саврофа (см. Σαυροφοσ) и отец Ревсинала (см. Ρευσιναλοσ), Пантикапей – чув. пайǎр «собственный», сулǎ «паром, перевоз».

145. Παλακος (palakos), сын Скилура (см. Σκιλουροσ), вождь роксоланов – др.-англ. pæl «столб», āc «дуб».

146. Παναυχος (panaukhos), сын Ардара (см. Αρδαροσ), Танаис, Латышев – чеч. пāна «неизведанный», ōху – причастие от āха «пахать».

147. Παπας (papas), сын Азяя (см. Αζισ), Горгиппия – чув. папай «гром».

148. Παρσπανακοσ (parspanakos), Ольвия? – ос. fars „бок”, fæjnæg „доска”.

149. Παταικος (pataikos), Горгиппия – лит. pataikus «угодливый».

150. Πατεις (pateis), отец Охоарзана (см. Οχοαρζανησ), Танаис, Латышев – поскольку имя Охоарзана хорошо объясняется чеченским языком, то и имя его отца тоже должно иметь чеченское происхождение. В таком случае можно иметь в виду чеч. потт «брусок дерева» в косвенном падеже с окочанием –е.

151. Πηρακος (pe:rakos), Ольвия? – „чесальщик шерсти” (ос. piræg).

152. Πιδας (pidas) 1. Φιδασ, отец Лемана (см Λειμανοσ), Танаис. 2. Πιδασ, внук Фидаса, Пантикапей, Латышев – ос. fyd, fidæ „отец”.

153. Πορατα (porata), река Прут по-скифски, греческое название Πιρητοσ – В Чувашии есть река Парат, левый приток Волги название которого может восходить к исчезнувшему в чувашском языке *парат “овраг” (Корнилов Г.Е. 1987, 54).

154. Πουρτακης (pourthake:s), Πουρταιοσ (pourtaios), Ольвия, Фасмер – чув. павартла «бранить», -ак – суффикс существительного.


Справа: Табличка А из Танаиса

Материал: мрамор, ок. 175-211 г. Размер: высота 1920, ширина 730 мм. Хранится в Эрмитаже.
(Фото из Википедии)


155. Ραδαμασις (radamasis), Ραδαμειστοσ (radameistos), Ραδαμσαδις (radamsadis), Ραδαμψων (radampso:n) и др. – для объяснения этих и подобных имен предлагается древнеиранское *fratama „первый” (Justi Ferdinand. 1895, 257). Однако отнесение его к какому-либо современному иранскому языку не представляется возможным.

156. Rasparaganus, король Роксолании и Сарматии, согласно надписи времен императора Адриана – имя относится к авест. frasperegha «отпраск, отросток» (Justi Ferdinand. 1895, 259), но соответсвие ему в каком-либо современном иранском языке не найдено.

157. Ρασσογος (rassogos), отец Рахойсака (см. Ραχοισακοσ), Танаис – к ос. roszsz „плохой”, szokas "привычка" .

158. Ραθαγωσος (rathago:sos), брат Абноза (см. Αβνωζος), сын Абнака (см. Αβνακος), Ольвия, Латышев – венг. вырезать, tag “член” (производные tagos и tagozodik “делиться на части”).

159. Ραχοισακος, (rakhoisakos), сын Рассога (см. Ρασσογος), Танаис – венг. вырезать, haj “волосы”, szak “часть”.

160. Ρευρομαρος (reuromaros), сын Сипелага (см. Σειπελαγοσ) – др.-англ. reowe "плащ", reoma "кожа" -r – суффикс для обозначения деятеля.

161. Ρευσιναλος (reusinalos), сын Паирисала (см. Παιρισαλησ), внук Саврофа (см. Σαυροφ), Пантикапей, Латышев – Поскольку имя Паирсала дешифруется на чувашской основе, имя его сына также должно иметь соответствие в чувашском языке. Хорошо подходят ĕревĕç женолюб и инел «ублажать».

162. Ρηχουναγος (re:khounagos), отец Кукунага (см. Κουκοναγοσ), Латышев – кабард. ерэхъу "ладно, хорошо", нэгу "лицо".

163. Ροδων (rodo:n), отец Ауродзака (см. Αυραζακοσ) – курд. ro „выливаться, разливаться”, don "топленый жир".

164. Ρωξολανοι (ro:ksonaloi), сарматское племя, по Страбону и Птолемею – „белые аланы” (ос. ruxs „свет”).

165. Σαδαιος (sadaios), Ольвия, Книпович, Леви – др.-англ. sāda «лента, веревка».

166. Sagaris, раб (Овидий), sinus Saggarius (возможно, Березанский лиман у Плиния), σαγαρισ (sagaris), боевой топор, оружие скифов – др.-анг. sacu "война" и earh “стрела”.

166. Σαιος (saios), имя, восходящее к этническому названию, Боспор, Струве – курд. sayî «ясный», чеч. сай "олень".

167. Σακδεος (sakdeos), Танаис – „демон-олень” (ст. ос. sag-dew).

168. Σαμβιων (sambio:n), сын Гангая, (см. Γαγγαιοσ), Танаис, Латышев – др.-англ. sam “вместе”, bio “пчела”

169. Σαμβουτος (samboutos), отец Абрага (см. Αβροαγοσ) – так же, как и Σαμβιων.

170. Σαναγως (sanagos), the son of Somakh (see Σαυμακωσ), Olbia, Latyshev – OE. "sea" and naka “barque, ship”.

171. Σανδαρζιος (sandarsios), отец Хороата (см. Χοροαθος) и Хофарна (см. Χοφαρνος) – др.-англ. sand «посланник», eard "судьба".

172. Σανεια (saneia), женское имя, Пантикапей – курд. senayî "легкий".

173. Σανων (sano:n), Пантикапей – чув. сăн „лицо”, ăн "хорошо уродиться".

174. σαπερδης (saperde:s), название рыбы у скифов, по Гесихию Александрийскому, 5 ст. – чув. чăпар, туркм. çeper, узб. čipor "пестрый" и daš "внешний вид" во многих тюркских языках.

176. Σαραζακος (saradzakos), архонт в Ольвии, сын Посейдея, Латышев – чув. сарă "желтый", çака "липа".

177. Sardi, скифское племя по Плинию – чув. сǎрт «холм».

178. Σαρμαται (sarmatai) – др. анг. sār "болезненный, хилый, страдающий" и mæte "слабый, бедный, плохой", "подчиненный, низкий".

180. Σαρυκη (saruke:), женское имя, Пантикапей – чув. Сарука, женское имя от сарă "русый", "красивый".

181. Σατρακης (satrake:s), князь скифов, живущих к северу от Согдианы по Арриану – ничего лучше как афг. sutra „чистый” и kas „лицо, человек” не найдено.

182. Σαυαγασκος (sauagaskos), Фанагория – чув. савăк “радость”, для второй части имени может подойти чув. асǎх "распутство, разврат".

183. Σαυαγος (sauagaskos), Пантикапей – чув. савăк “радость”.

184. Σαυαιωσος (sauaio:sos), отец Багдосауоса (см. Βαγδοσαυοσ) – др.-англ. sāwan "сеять", "высаживать", возделывать", īw "тис". По верованиям древних тисовый венок обладал магическим свойствами.

185. Σαυανων (sauano:n) сын Хофрасма (см. Χοφρασμοσ), Танаис, Латышев – курд. sêvan „светлый”.

186. Σαυδαραται (saudaratai), сарматское племя – по Абаеву „одетые в черное” (ос. saw-dar-a-tæ), что соответствует названию скифского племени меланхленов, которое имеет тот же смысл.

187. Σαυμακος (saumakos), скиф, предводитель переворота в Боспорском царстве, II ст. до Р.Х., Σωμαχοσ, сын Санага (см. Σαναγοσ), стратег и отец нескольких стратегов в Ольвии, Латышев – оба имени имеют одинаковое происхождение и странное значение „утренний” (ос. sæwmag) вряд ли могло быть присвоено разным людям. Скорее нужно рассматривать чув. сав «любить» при том, что Сав- глагольный компонент в составе сложных личных чувашских имен, чув. -мак – суффикс существательных от глагольных основ.

188. Σαυροφος (saurophos), отец Паирисала (см. Παιρισαλοσ) – кабард. саур "кожа особой выделки высокого качества" уфа "покрытый".

189. Σαυρωμαται (sauro:matai) – чув. савăр "сурок" и мăти "ребенок", что в целом означает "дети сурка".

190. Σθαζεις вместо Σεσαζεισ (sesadzeis), сын Инсадза (см. Ινσαζαγοσ) – кабард. сэ "нож", сэдзэ "лезвие ножа".

191. Σειπελαγος (seipelagos), отец Реомара (см. Ρευρομαροσ), Ольвия, Книпович, Леви – др.-англ. sīpian "протекать, капать", lagu "вода, поток".

192. Σερεις (sereis), сын Фандарадза (см. Φανδαραζοσ), Горгиппия, Латышев – др.-англ. sear «сухой, неплодородный».

193. Σευραγος (seuragos), Фанагория – чув. сĕврĕк «испорченный, слабый».

194. Σιαγους (siagous), Горгиппия – ир. *sijo „черный” (курд. sîyah, афг. sijo и др.), но возможно также курд. se „собака” и agos „бродяга”.

195. Σιαουος (siaouos), Ольвия, Книпович – ир. *sijo „черный”, ир. ab/av/ov „вода”.

196. Σιαυακος (siauakos), Танаис – курд. sîyah „черный” и waq „чувство”.

197. Σιρανος (siranos), отец Самбатионв (см. Σαμβατας), Танаис, Латышев – др.-англ. sear, siere „сухой, худой”.

198. Σιωμαχος (sio:makhos), отец Чабока (см. Θιαβωγοσ), Танаис, Латышев – чув. сивĕ "холод, стужа", -мах -словообразующий суффикс.

199. Siraki, скифское племя по Плинию – чув. сирек «чуткий».

200. Σκαρτανος (skartanos), сын Азяя (см. Αζιαοσ), жрец в Ольвии, Латышев – чув. шăрт «присяга», ăн «сознание, рассудок».

201. Σκιλουρος (skilouros), отец Палака (см. Παλακοσ), царь скифского племени в Крыму – др.-англ. scelian, scellan «отделять, делить», ūr «богатство».

202. Σογος (sogos), Горгиппия, Танаис, Пантикапей – афг., перс. sag „собака” (подобные слова есть в также в памирских языках).

203. Σοζιρσαυος (sozirsauos), Танаис – в осетинском имени Sozyryqo Абаев видел адыгское оформление (кабард. Sosruqwa и др.), но не дает объяснения происхождению имени. В финно-угорских языках есть подобные слова в значении "сестра" (фин. sisar, вепс. sizar, морд. сазор. удм. сузэр). Для второй части слова может подойти только мок. сява "коза". С народом мокша обычно связываются будины.

204. Σοζαμον (sozamon), сын Стурана, Танаис – курд. soz «слово», eman «сострадание, прощение».

205. Σορχακος (sorkhakos), Ольвия, Фасмер – общеиранское surx/sorx „красный”.

206. Σουγδαια (sougdaia), город в Крыму, теперь Судак, основан 212 г. после Р.Х. – ос. suğdæg „священный”.

207. Σουσουλων (sousoulo:n), отец Аброага (см. Αβροαγοσ), Ольвия, Латышев – чув. сăсăл 1. «отруби», 2. "костный мозг", ăн «сознание, рассудок».

208. Σπαδαγως (spadagos), царь племени санигов в Абхазии, Σπαδακησ, Ольвия, Латышев, Σπαδινης (spadine:s), царь сарматского племени аорсов – ир. *spāda "войско" (ос. æfsad курд. (сорани) spâ). Все имена иранские, но отнесение к определенному языку затруднительно.

209. Σταυακος (stauakos), Танаис – ос. stawæg „славящий”.

210. Σφαροβαις (spharobais), Пантикапей – „каменщик, строитель” (др.-англ. spær „гипс, известняк” и býan “строить”.

211. Ταρουλον (taroulon) – имя тюркское, вторая часть слова означает „сын” (карач. ulan и др. под.)

212. Τασιος (tasios), предводитель роксолан в конце 2-го ст до РХ – др.-анг tæsan «ранить»

213. Τουμβαγος, Ольвия, Книпович – др.-тюрк. tom "холод", baqa "лягушка".

214. Τιργαταω (tirgatao:), женское имя, Полиен – «торговка» (лтш. tirgotājs «торговец»).

215. Φαδιαροαζως (phadiaroadzos), сын Публия, Танаис, Латышев, Φαδιναμος, Танаис – др.-англ. fadian „руководить, вести”, ос. fadian "след", "потомство".

216. Φαζιναμος (phadzinamos), Танаис – др.-англ. fācian „искать, требовать, достигать” и nama «имя». Возможно то же, что и Φαδιναμοσ.

217. Φαλδαρανος (phaldaranos), сын Аполлония, Танаис, Книпович – др.-англ. feld „поле, равнина” и earn „орел” (“степной орел”).

218. Φανδαραζος (phandardzos), отец Серея (см. Σερεισ), Горгиппия, Латышев – др.-англ. fandian „пытаться, испытывать” и racian „господствовать, руководить”.

219. Φαραδος (pharados), Ольвия? – др.-англ. fǣr „неожиданная опасность”, “нападение” и ād „огонь”. Ср. Фарадей.

220. Φαρζηος (Phardze:os), Ольвия, Книпович, Леви, Φαρζοιος (phardzoios), сарматский царь в Крыму, протектор Ольвии; Φαρζηοσ, Книпович – ос. færzew "хлебосольный".

221. Φηδανακος (phe:danokos), Танаис – др.-англ. fadian „руководить, вести” и naca «челн, корабль».

222. Φιδανυος (phidanuos), Φιδας Танаис, Пантикапей – ос. fidæ "отец", fidon „отцовский” .

223. Φλειμναγος (phleimnagos), Ольвия, Латышев – др.англ. fliema „беглец” и nǽgan „приближаться, нападать”.

224. Φλιανος (phlianos), Ольвия, Фасмер– к др.англ. fleon «бежать, уклоняться, избегать».

225. Φοδακος (phodakos), Танаис, Фанагорея – ос. fudag „шалун”

226. Φορηρανος (fore:ranos), сын Евио, Танаис, Латышев – др.-англ. feorr «далекий, удаленный» или feorh «душа, дух, личность» и earn «орел».

227. Φοριαυος (phoriauos), сын Антистена, Танаис, Латышев – при др.-англ. fōr “поездка, путь” и eawan „показывать, открывать” имя может означать „проводник”.

228. Φοσακος (phosakos) Танаис, Латышев – др.-англ. fūs „стремящийся вперед” и āc 1.„дуб", 2. „корабль из дуба”.

229. Φουρτας (phourtas), Танаис – ос. furt „сын”.

230. Χαρακστος (kharakstos), сын Омрасмака (см. Ομρασμακοσ) , Танаис, Латышев – др.-англ. hār "старый", āx "топор", -t эпитеза (ср. нем. Axt "топор").

231. Χαχας, сын Горгоса (см. Γοργοσασ)- чеч. хēхō "сторож", хьаха 1. «истомить», 2. «обречь».

232. Χοαργαρος (khoargaros), Танаис – чеч. хоар – отглагольное существительное от хоа «вмещать», гара «род, поколение».

233. Χοαροφαδιος (khoarophadios), Танаис – курд. xaver/xewer “солнце”, feda „жертва”, fede «польза».

234. Χοζανια (khodzania), женское имя, Пантикапей, Латышев – кабард. хуэджын "прясть".

235. Χοδαινος (khodainos) – „божья вера” (курд. xuda „бог” и îna „вера”).

236. Χοδεκιος (khodekios), Горгиппия – ос. xodæg „смешной”.

237. Χομενος (khomenos), сын Атенодора (Танаис) – др.-англ. hām „дом” и an, æn „один, одинокий”.

238. Χοροαθος (khoroathos), Танаис – сын Сандарза (см. Σανδαρζιος), Танаис – др.-англ. heoru „меч”, æđan „клясться”.


Справа: Табличка В из Танаиса

220 г. Размер: высота 1053, ширина 710 мм. Хранится в Эрмитаже.
(Фото из Википедии)
На снимке выделено имя Хороата


239. Χοροξαδος (khoroksathos), Танаис – др.-англ. heoru „меч”, sceađ „ножны”.

240. Χορσομανος (khorsomanos) или Χορσαμαντις, массагет, копьеносец Велизария, VI ст., Прокопий Кессарийский – др.-англ. hors «конь», mann «мужчина».

241. Χοαροσαζος (khoarsadzos), отец Абрага (см. Αβροαγος), Танаис, Χουαρσαζος, Ольвия – кабард. хъуэр «притча» сэдзэ «лезвие ножа» (зоговоренный нож»).

242. Χουναρος (khounaros), Ольвия, Фасмер – курд. xov "дикарь" и nêr "самец".

243. Χοφρασμος (khophrasmos), Танаис – курд. xof „страх” и resm „вид” („страшный вид”).

244. Χωδαρζος (kho:dardzos), сын Фардзеоса (см. Φαρζοιοσ), стратег в Ольвии – ос. xwæd-arc „снабженный копьем”.

245. Χωδονακος (kho:danakos), Танаис – возможно „достойный смеха” (ос. xodujnag) и „хозяин” (курд. xudan + усилетельный суффикс -ak)