Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Кіммерійці


Стаття піддається ґрунтовній переробці.

Продовження теми Іранські племена в Східній Європі за часів бронзи


Іранська етнічність кіммерійців не викликає великих сумнівів. Історично засвідчені імена кіммерійських ватажків вважаються іранськими, але вони не мають надійного тлумачення. Тим часом таку можливість надає кабардинська мова: теущебен "товкти, потовкти" (Теушпа), лIиг'е "мужність" і даме "крило, крила" (Лігдаміс). Авторитетний фахівець з історії кіммерійців Аскольд Іванчик вважає кіммеріцев загадковим народом, з яким не все ясно (Иванчик А.И. 2005). Очевидно, питання проясниться, якщо будуть знайдені підстави пов'язувати кіммеріцев з яким-небудь із сучасних іранських (чи не іранських) народів. Відновлення шляхів руху іранців до сучасних місць поселень у порівнянні зі шляхами походів кіммерійців допоможе наблизитись до відповіді на це питання.

Причини, що змусили іранців покинути місця попереднього проживання між Дніпром і Доном можуть бути різні. Можливо, перехід балтів і англосаксів на лівий берег Дніпра привів в рух місцеве іранське населення зрубної культури. Однак можна говорити і про інші причини. Степові райони могли бути залишені з причини кліматичних змін, що призвели до зменшення продуктивних можливостей степу. У всякому разі, археологічні дані свідчать про тимчасове запустінні Приазов'я та Причорномор'я:… в 12-10 ст. до н.е., в порівнянні з попереднім періодом, у степовій зоні між Доном і Дунаєм спостерігається десятикратне зменшення кількості поселень і поховань. Ті ж тенденції скорочення населення проявляються в степовому Причорномор'ї і в подальшу кіммерійську епоху, що знаходить своє відбиття у відсутності на цій же території поселень і стаціонарних могильників (Махортых С.В. 1997, 6-7).


Таким чином, іранські племена рушили на пошуки місць поселення з більш сприятливими умовами. Історично засвідченим фактом є те, що наприкінці другого тис. до н.е. вони вже помічені в Центральній Азії:


Іранські імена в ассирійських письмових джерелах з'являються в XI – X ст. до. н.е. і пов'язуються з областями Західного Ірану, що перебували у сфері політичної активності ассирійського царства. Що в цей час відбувалося далі на схід – у Центральному та Східному Ірані – в цих джерелах не відбито (Артамонов М.И., 1974, 10)


Праворуч: Історичні області в Центральній і Передній Азії в часи Ахаменидів (7-4 ст. до н.е.)


Показані на карті історичні області допомагають відновити шляхи міграцій іранських племен зі Східної Європи в Центральну Азію.

Існує дві точки зору про проникнення іранців на Близький Схід – через Середню Азію або через Кавказ (Пьянков И.В., 1979). Принаймні міграція іранців у Малу Азію мала відбуватися через Кавказ (або навіть через Балкани), що віддзеркалено у хеттських джерелах (Соколов С.Н. 1979-2, 235). У Північній Осетії є цілий ряд топонімів, що містять в собі елемент Джимара, висхідний до етноніму кіммерійців (Цагаева А. Дз. 2010, 5).

Очевидно, переселення іранців йшло кількома хвилями і шляхами, але основний шлях руху більшої частини іранців йшов східним берегом Каспійського моря, а далі вздовж Аму-Дар’ї та Сир-Дар’ї на південь та південний схід, як це описує Кузьміна (Кузьмина Е.Е., 1986, 203-204), хоча шлях через Кавказ теж міг бути використаний. Враховуючи розташування територій поселень сучасних іраномовних народів (Эдельман Д.И., 1968, карта 1) та їх історичних прабатьківщин у Східній Європі, можна припускати, що останніми в ланцюгу переселенців довкола Каспійського моря рухалися согдійці (предки сучасних ягнобців), бо вони зайняли крайню північно-західну область історичних поселень іранців в Центральній Азії неподалік з афганцями, з якими сусідували і на історичній прабатьківщині, в той час як їх інші сусіди на прабатьківщині – осетини тепер мешкають в горах Кавказу і, безсумнівно, ніколи не бували в Центральний Азії.

Якась частина іранців при своїй міграції залишалася в Південному Казахстані в передгір'ях Західного Тянь-Шаню серед місцевого тюркського населення, про що свідчить місцева топоніміка: Мадікент / Манкент, Орунгент, Сюткент, Чимкент, в складі яких ір. kent "місто, селище, місцевість" (Попова В.Н., 2000, 53). Це слово було засвоєно тюрками і вживалось для назв населених пунктів з тюркськими компонентами (наприклад, Ташкент від тюрк. taš "камінь"). Однак поселення Чимкент мало бути засновано іранцями, швидше за все согдіанцев (ягн. čim "луг, трава"). На користь такого тлумачення говорить назва села Луговий, також розташованого в цій місцевості, очевдно, покритої в ті часи густими травами. Також в орографії Південного Казахстану є іранські терміни darbaza/darvaza "ворота, вхід, горний прохід", dašt/dešt "степ, рівнина, пустуля", zax/zexab "джерело, ключ" (там же).

Територія сучасних поселень курдів, інших сусідів согдійців на прабатьківщині, дає підстави припускати, що вони прийшли на ці місця іншим шляхом, ніж перша хвиля іранців, а саме – через Кавказ або через Балкани. Якби вони рухалися шляхами довкола Каспійського моря, то вони би мали в своєму русі обганяти багато іранських племінних груп, що виглядає неймовірним. Ми вже відзначали, що розширення територій поселень або переселення первинних етносів іде в порядку черговості відповідно до їх взаємного розташування на старій прабатьківщині. Цю важливу особливість при русі індоєвропейських племен, за словами Горнунга, зазначив ще Франц Шпехт (Горнунг Б.В. 1963, 53). Оскільки предки курдів та согдійців на прабатьківщині були сусідами, то при русі тим самим шляхом, їх нові місця поселень мали би бути якщо і не по-сусідству, як це ми маємо, наприклад, для персів і афганців, але і не так далеко одна від одної, як розташовані тепер області курдів і ягнобців. Найвірогідніший шлях давніх талишів та гілянців до південно-західного узбережжя Каспійського моря, де тепер мешкають їх нащадки, мав би проходити через Дербентський прохід. По-перше, він до цих місць є найкоротший. По-друге, талиші мають тепер свою область поселень в тісному сусідстві з областю гілянців і південніше від неї так само, як і на історичній прабатьківшині, а при русі іншим шляхом розташування цих областей було б не таким. Але, якими б не були шляхи переселень предків курдів, талишів та гілянців до Близького Сходу, є підстави припускати, що до певного часу вони, так само як і предки осетинів, хоча і полишили свою прабатьківщину під тиском балтів і англосаксів, але ще лишалися в Східній Європі, коли вже більша частина іранців переселилася в Азію. Напевно, серед цих іранських племен були також і предки белуджів та мазендаранців, близько споріднені мови яких входить в ту саму групу північно-загідних іранських мов, до котрої належать курдська, талиська і гілянська.


Початок міграцій іранців у кінці 2-го тис. до н.е. Червоним кольором позначені назви племен, які склали першу хвилю


Таким чином, можна припускати, що першу хвилю іранських переселенців у Центральну Азію склали предки сучасних сарикольців, памірських іранців (шугнанців, бартангців, язгулямців та ін), персів, афганців і согдійців (ягнобців), тобто ті іранські племена, які мали свої поселення в південній частині спільної іранської території і в ареалах вздовж Дніпра.

Природно припустити, що залишені ними ареали були негайно зайняті іншими іранськими племенами, які ще якийсь час залишалися в Європі і з якими слід пов'язувати історичних кіммерійців. Згадані вище кліматичні зміни, що привели до зменшення продуктивності степу, не могли привести до його повного запустіння. Інша справа, що новоприбуле населення степу не могло бути численним, і для підтримки свого існування, крім господарської діяльності, мало займатися грабунком сусіднього населення лісостепової зони.Загальна картина експансії іранців у Центральну і Малу Азію.


Існує думка, що кіммерійці прийшли в Причорномор'я з Центральної Азії або більше узагальнено – «з глибин Євразії», але ця думка енергійно заперечується, тому на цій темі немає сенсу зупинятися, тим більше, що нам відомо, де була прабатьківщина іранців і на міграцію в Центральну Азію, а потім назад у кіммерійців просто б не було часу. В історично достовірні часи кіммерійці заселяли приазовські і причорноморські степи і залишили сліди свого перебування в степах України і Північного Кавказу в археологічних пам'ятках, які об'єднуються в загальну кіммерійську культуру. Логічно припустити, що вона повинна продовжувати традиції зрубної культури, яку ми ідентифікували як іранську, (Стецюк Валентин, 1988, 82-85), і цю традицію українські археологи вбачають у поховальному обряді кіммерійців:


Пізня культура кіммерійців розвивається в традиціях зрубної.., що простежується в поховальному обряді (Археология Украинской ССР, Т.2., 1986, 23).


Поява кіммерійців в Азії за даними клинописних джерел відноситься до кінця VIII ст. до н.е., а скіфи відомі в Ірані "не раніше 670-х років", що суперечить повідомленням Геродота про переслідування кіммерійців скіфами. Більш того, є факти, які говорять про спільні наїзди тих і других на ассірійські провінції. В цілому ж в джерелах повідомляється головним чином про кіммерійців, а скіфи згадуються протягом декількох років і то тільки за їх діями в Ірані.(Медведская И.Н., 2000)

Згідно з ассирійськими джерелами цар Урарту Руса I в кінці 8-го ст. до н.е. зазнав поразки в битві з армією народу гімірраі, який історики пов'язують з кіммерійцями (Мейсон Рихард, 2004, 13-15). У 679/678 р. кіммерійці були розбиті ассірийцями і в цьому бою загинув їхній вождь Теушпа, але проте, після цього вони нападали на Фрігію, Лідію та Кілікію, де склав голову і новий їх вождь Лігдаміс:


… аккадские джерела дозволяють встановити, що найуспішніший набіг кіммерійців на Лідію, в результаті якого цар Гиг був убитий, датується 644 р. До н.е. По всій видимості, цей набіг торкнувся не тільки Лідії, але і Іонію, і саме його мають на увазі грецькі джерела, коли повідомляють про набіг кіммерійців. Ті ж аккадские джерела, описуючи загибель Лігдаміса/Дугдамме, датують її 641 р. до н.е., тобто через три роки (Иванчик А.И. 2005, 123).


До нашого часу спірним є питання про випадки об'єднання кіммерійців з фракійцями для загарбницьких походів в Малу Азію з Балканів. Відомості про такий похід «від Босфору до Іонії» є у Страбона, але він чомусь відносить цю подію до часу Гомера або трохи раніше (Страбон, 1964, I, 1-10). Певні передумови для припущення про можливість військового союзу фракійців з кіммерійцями дають невпевнені свідоцтва про перебування кіммерійців на території Угорщини, очевидно навіяні цим же повідомленням Страбона:


В Угорщині присутність якогось кінного народу, який ототожнюється з кіммерійцями, встановлюється на підставі знахідок бронзових предметів кінської збруї, а також залізних вуздечок, бронзових котлів, зброї (мечі і кинджали) (Шушарин В.П., 1971, 23).


Сумнів в кіммерійської належності знахідок викликаний очевидним проникненням кіммерійських виробів на територію Угорщини торговими шляхами, оскільки домінуючою була тут все-таки фракійська культура. У кращому випадку можна припускати лише можливість особливого фракійсько-кіммерійського періоду з 750 по 550 рр. до н.е. (там же, 24).

До того ж, можливість спільних дій фракійців і кіммерійців в Малій Азії абсолютно виключається після вивчення близькосхідних джерел. А. Іванчик виявив в них лише інформацію про суперництво фракійців з кіммерійцями в боротьбі за володіння Віфінією, яка закінчилася повним вигнанням останніх (Іванчик А.І. 2005, 131-132).

Проте, можна припускати, що якась частина кіммерійців все-таки проникала в Малу Азію через Балкани. При пошуку топонімів іранського походження було виявлено, що їх велике скупчення знаходиться на Правобережній Україні на Поділлі і розшифровуються вони здебільшого за допомогою курдської мови (див. Іранська топонімія). Тут курди проживали в тісному сусідстві з древніми булгарами, предками сучасних чувашів, а також з англосаксами, прабатьківщина яких була визначена в ареалі між річками Прип'ять, Тетерів і Случ.


Ліворуч: Мапа поселень курдів на Поділлі

Курдські топоніми показані точками чорного кольору, булгарські – червоними, анлосаксонські – фіолетовими. Рух курдів позначено стрілками. На карті також показані межі ареалу англосаксів, через який пройшли курди.


Сусідство курдів з булгарами пояснюється тим, що, в процесі руху на захід частина булгар зупинилася на Західній Україні (див. розділ Тюрки як носії культур шнурової кераміки). При розгляді цієї теми було виявлено, що в чуваській мові є досить багато слів, якими можна знайти відповідності в іранських мовах або навіть відразу в декількох з них

Найбільш численними є чувасько-курдські лексичні паралелі. У таблиці 15 подано деякі з них іноді з відповідниками в інших іранських мовах:


Таблиця 15. Курдсько-чуваські лексичні паралелі.


Курдська та інші іранські Чуваська
bet “дрохва, куріпка” вěтел “дупель”
kere “масло”, гил. kəre “масло” кěрě “тлустий, жирний”
kerdî “борозна” кěрче “зморщений”
qarîk “ворона”, qarîtk “куріпка” карăк “глухар”
qure “гордий” кÿрен “ображатися”
nar “вогонь”, перс. nar “вогонь” нар “рум’янець”
pek “годящий” пек “схожий”
sap “ківш, корець” сапа “дзбан”
saman “багатство" семен “багатство”
stûr “грубий”, ос. sutyr “густий” та ін. ір. сатур “сильний”
soma “зіниця” сăна “спостерігати”
sor “червоний”, перс. sorx “червоний” сăрă “фарба”
sehre “чаклунство” сехре ”страх”
semer “пітьма” сěм “пітьма”
çal “яма”, перс. čal “яма” çăл “колодязь”
çîrt “гній” çěрт “гноїти”
çîban “прищ” çăпан “чиряк”
çêl “корова” çиле “вим’я”
tar “жердина” тар “тополя”
taw “злива” тăвăл “буря”
tobe “клятва” тупа “клятва”
toraq “сир білий” турăх “ряжанка”
xumar “похмурий”, xumari “темрява” хăмăр “коричневий”


При дослідженні скіфської проблематики був використаний скіфо-сарматський ономастикон, в основу якого було покладено дані Петрова (Петров В.П., 1968, 118-143) і в процесі цієї роботи виявилося, що близько шести десятків ономастикон в різним ступеню відповідають словами сучасної курдської мови (Αβαβοσ , Αρδαρισκος , Αρδοναγαρος, Βαιορασπος , Βιστησ, Βουλαστησ, Διζαρον , Μαμμαροσ , Ολθακοσ, Σαυανων , Ροιμηταλκασ , Χοαροφαδιος, Χοδαινος, Χοφρασμοσ та ін.). Разом з топонімією ці дані дозволили зробити припущення про те, що якась частина населення скіфської епохи говорила на діалекті пракурдської мови, що вже було відзначено в інших роботах, опублікованих раніше (Стецюк, 1999, 89-93; Стецюк, 2000, 23-28).

Присутність давніх курдів на Правобережжі відразу ставить питання, яким шляхом вони туди потрапили. При загальному русі іранських племен з території їх первісного поселення між Дніпром і Доном на південь і південний схід можна припускати, що предки курдів прийшли в приазовські степи, а звідти переправилися через Дніпро і далі рушили на північний захід. Смуга курдських поселень від Гайсина і далі вздовж Дністра може маркувати цей шлях, але наявність топонімів курдського походження в Чернігівській, Київській та Житомирській областях дає підстави розглядати варіант, при якому предки курдів з місця своєї прабатьківщини спустилися по Десні до Дніпра, перейшли його і продовжили свій путь до берегів Дністра. Це розселення могло тривати досить довго, і на нових стоянках завжди залишалися якась частина жителів, які зберігали старі назви сіл і річок.

Походи у Малу Азію, здійснювані кіммерійцями разом фракійцями, могли робити саме предки курдів. Назва міста Жмеринка на Вінниччині, де збереглася у великій кількості курдська топонімія, на думку деяких фахівців могло походити від етноніма Κιμμεριοι "киммерийці" (Фасмер Макс. 1967, 58). Якраз в місцях поширення курдської топоніміки в селі Михалків Тернопільської області на правому березі річки Нічлави двічі, в 1878 і 1897 роках, були знайдені скарби золотих скарбів. Скарби датуються 6-м ст. до Р.Х. тобто вони старші на два століття знахідкок зі знаменитих скіфських курганів Куль Оба і Чортомлик. У складі скарбів загальною вагою понад сім кілограм діадема, гривня, п'ять браслетів, 12 фібул, сім блях, пірамідальна підвіска, чотири чаші та інші предмети (Петровський Олександр, 1993, 8). М.І. Артамонов вважав, що між деякими предметами михалківського скарбу й знахідками у кургані Висока Могила поблизу села Балки Васильківського р-ну Запорізької області є певна схожість і пише:


Це посилює зв'язок так званої кіммерійської культури з карпато-дунайським гальштатом і підкріплює припущення про виникнення цієї культури на основі форм, що розповсюджувалися в Північне Причорномор'я не з Північного Кавказу, а з Середньої Європи, причому сам Північний Кавказ виявляється в області їх побутування (Артамонов М.И., 1974, 37).


Таким чином, смуга курдських поселень вздовж Дністра може свідчити про просування курдів не з степів, а в степу правобережної України, звідки вони вже як кіммерійці могли здійснювати походи в Малу Азію спільно з фракійцями. Однак топонімія дає підставу говорити і про шляхи курдів на Балкани через територію Угорщини:

Праворуч: Курдська топонімія в Угорщині і на Балканах.


Деваванья (Dévaványa), місто в медьє Бекеш – курд. dêw "дев, злий дух", wanî "подібний".

Кецель (Kecel), місто в медьє Бач-Кішкун – курд. keçel "лисий".

Фельдье (Felgyö), село в медьє Чонград – курд. felg "локон".


Деякі розшифровки досить переконливі, тому були проведені пошуки курдської топонімії в сусідніх країнах. Вони були знайдені в Україні, Сербії і Болгарії і в цілому утворили ланцюжок, який веде з Західної України через Балкани в напрямку до Босфору. Таке їх розташування може маркувати шлях курдів до Малої Азії.

Так, чи інакше, якась частина кіммерійців просунулася з Угорщини на Балкани, але довго там не затрималась, бо помітних кіммерійських слідів на території Болгаріі нема (Мелюкова А.І., 1979, 6).

Як історичні дані, так і результати наших досліджень, дають підставу думати, що кіммерійці рухалися в Передню Азію головним чином через Дербентский прохід і Білоріченський перевал (див. Карту нижче). Шлях через Дербентский прохід могли використовувати предки сучасних талиші і гілянців, а також предки близько споріднених їм белуджів і мазендеранців. Тепер белуджі живуть в Пакистані, але відомо, що вони прийшли сюди з південного узбережжя Каспійського моря (Фролова В.А., 1960, 68, Оранский И.М., 1979, 89), тобто раніше (до V – VII ст. н.е) вони мали свої поселення неподалік гілянців і талишів (ці місця ще й досі займають мазендаранці). Шлях міграції белуджежей з півночі на південь маркується ланцюжком анклавів белуджських мови (див. Карта поширення сучасних іранських мов)


Ліворуч: Північне Причорномор'я і Передня Азія в епоху міграції кіммерійців і скіфів (VII-VI ст. до н.е.) (Мапа з Мейсон Ріхард, 2004, 27).


Другий потік кіммерійців в Малу Азію йшов через Білоріченський перевал і далі вздовж Чорного моря по області поселення адигських племен, тому можна припускати, що це була друга етнічна група кіммерійців. Розшифровані імена Теушпа і Лігдаміса підтверджують таке припущення.

Крім того в репрезентативній виборці сарматського ономастикону було виявлено значну кількість імен, які добре розшифровуються за допомогою кабардинської мови(Αβροαγος , Αργουαναγος , Γαγγαιος , Ιαζαδαγος, Ιναρμαζος, Καφαναγος, Κουκοδων, Ναυαγοσ, Ουαμψαλαγοσ, Οχωζιακοσ, Ρηχουναγοσ, Χοζανια та ін.). Так само і назви деяких племен Північного Причорномор'я (закати, зуардани) можуть мати адизьке походження.

І, як було показано вище, є підстави говорити, що був ще третій потік кіммерійців, який утворили курди, які йшли через Малу Азію з заходу. Імовірно вони могли брати участь в найрізноманітніших війнах, в тому числі і в союзі з тими киммерийцами, які пройшли через Кавказ або навіть зі скіфами.

Скіфи вторгаються у Передню Азію через 50-60 років після появи там кіммерійців. Пройшовши через Дербент, вони оселилися в Азербайджані і заснували тут своє царство в межиріччі Кури і Араксу, тобто десь неподалік від оз. Севан. І тільки потім вони вперше зіткнулися з кіммерійцями, причому кіммерійці поступилися скіфам. Є дані, що скіфи доходили навіть до Ірану. Передньоазійські джерела згадують про скіфське царстві ще в кінці 90-х років 6-го ст. до н.е., після чого про нього в історії немає вже ніяких даних.


Північне Причорномор'я та Передня Азія в VII-VI ст. до н.е. (Карта з Мейсон Ріхард, 2004, 21).

Вважається, що після поразки Лідії у війні з Мідією і Нововавілонією, кіммерійці і скіфи, які підтримували Лідію, за мирною угодою "повинні були піти туди, звідки прийшли, тобто в Північне Причорномор'я" (Артамонов М.И. 1974, 34). Подальшу долю кіммерійців М.І. Артамонов, ґрунтуючись на археології кубанських курганів скіфського часу, визначає так:


Оселившись у меотійському середовищі, кіммерійці завдяки своїй більш високій культурі і організованості зайняли в Прикубанні керівне становище, але, залишаючись у меншості, не змогли зберегти етнічну самостійність і з плином часу злилися з тубільним населенням. Можливо, що прямими нащадками кіммерійців були сінди, які представляли найбільш прогресивну частину населення Нижнього Прикубання – Таманського півострова і прилеглої частини Чорноморського узбережжя (Артамонов М.І. 1974, 62).


Про те, що кіммерійці, могли, дійсно заселяти Прикубання, говорить зафіксований етнонім Δανδαριοι (назва народу в нижній частині Кубані і в Меотії). При тому, що нижня частина Кубані лежить між Азовським і Чорним морями, для пояснення назви народу добре підходить курд. derya/darya "море" і dan "всередині", тобто "оточені морем". Це припущення підкріплюється скупченням топонімів на Таманському півострові, які можна розшифрувати за допомогою курдської мови:

Гостагаївська, станиця в муніципальному утворенні міста Анапа Краснодарського краю – курд. hosta "дрімота", heyîn "бути, буття".

Джемете, селище в Анапському районі Краснодарського краю – курд. jêmêtin "відсмоктувати, висмоктувати".

Джигинка, село в муніципальному утворенні міста Анапа Краснодарського краю на березі протоки Джига – курд. cihê "окремий".

Тамань, станиця в Темрюцькому районі Краснодарського краю – курд. tam "дім, хата", anî "чоло, перед".

В античні часи на Таманському півострові було розташоване грецьке місто Гермонасса, але серед місцевого населення переважали зіхи (курд. zîx "сміливий," добрий", міцний"). Пізніше тут існувало Тмутараканське князівство. Назва князівства також розшифровується за допомогою курдської мови: курд. tarî "темний" (відповідає значенню першої частини назви по-слов'янськи), kanî "джерело". Тмутараканський князь Мстислав Володимирович 1024 р став чернігівським князем і переселив в Сіверську землю багато сімей степових народів, серед яких були і курди. Їх присутність в тих місцях підтверджує топонімія. На лівому березі Дніпра вище Києва стояло літописне місто Тмутаракань, також і назви багатьох населених пунктів Лівобережної України розшифровуються за допомогою курдської мови.

Большая часть курдских топонимов приходится на территорию Черниговского княжества в тех же местах, где имеются топонимы чеченского происхождения. По свидетельству летописи в Черниговском княжестве нередко "хозяйничали половцы", которые также участвовали в походах местных князей на Смоленск и Киев (История СССР. 1966, 593). На самом деле это были не половцы, а жители степей разной этнической принадлежности, которых половцы вытесняли на север, а именование их половцами следует считать обобщенным названием всех "поганых". Именно эти пришельцы создали от половцев защитную линию в виде городищ салтово-маяцкой культуры, существоващей в VIII-X вв. Со временем неславянское население края, было ассимилированы украинцами, но исконные курдские имена сохранились среди украинцев до сих пор:

Середа, 15037 носіїв по всій Україні, найбільше в Києві (806), Харкові (864), Запоріжжі (319), Дніпрі (318), Сумах (266), Донецьку (247), Чернігові (215), Львові (205), Кривому Розі (200) – курд. serede "старший". Незначне число прізвищ може походити від укр. середа (з усіх прізвищ за днями тижня найбільше носіїв прізвища Понеділок – 275) .

Гавриш, 7560 носіїв, найбільше в Киеве (504), Дніпрі (250), Харкові (197) – курд. havris "ялівець".

Гура, 4522 носія, найбільше в Києві (293), Харкові (243), Дніпрі (137), Кривому Розі (93), Горлівці (87), Донецьку (84) – чеч. gur 1."вовк", 2. "сильний, швидкий".

Левандовський, Левандовська, 2105 носіїв, найбільше в Києві (173) – чеч. lewand "гарний, статечний".

Чечель, 1730 носіїв, найбільше в Києві (117), Запоріжжі (102), Дніпрі (96) – курд. çê “добрий, кращий", çêlî "рід, потомство".

Мурга, 1658 носіїв, найбільше в Києві (196), в місті Малині Житомирської обл. – курд. murǧ “птах".

Чепель, 1604 носія, найбільше в Харкові (110), Запоріжжі (63) – курд. çepel “брудний" або çepilî "лівша"

Фисун, 1365 носіїв, найбільше в Запоріжжі (135), Харкові (109), Дніпрі (83) – курд. fisûn "чари, чаклунство".

Мігаль, 602 носія, найбільше в Харкові (39), Хмельницькому (39), Києві (33), Макіївці (19), Кривому Розі (15) – курд. mihal "марний, безглуздий", mihel "місце, місцевість".

Крім цих прізвищ в Україні є ще багато інших, фонетично близьких курдським словам, і які могли б годиться для імені людини, але їх кількість не дозволяє з упевненістю говорити про їхню давнину. У тих же випадках, коли вони поширені в населених пунктах гаданого курдського походження або в яких є інші курдські прізвища, їх можна брати до уваги. В цілому ж дані ономастики говорять про те, що курдського населення на території України було значно більше в її західній частині, ніж у східній. При цьому в Західній Україні переважають інші курдські прізвища:

Геник, 903 носії, найбільше у Львові (69), Добромилі (46) і Новояворівську (37) – курд. hênik "прохолодний, холодний, свіжий".

Гера, 733 носії, найбільше в Косівському районі Івано-Франківської обл. (389) – курд. gera "косуля".

Майкут, 342 носії, найбільше у Львові (36) – курд. meykut "великий дерев'яний молот".

Фендик, 244 носії, найбільше в Долинському районі Івано-Франківської обл. (70), Фендак, 98 носіїв, найбільше в Дрогобицькому районі Львівської обл. (45) – курд. fend "хитрий, лукавий".

Гермак, 312 носіїв, найбільше у Львові (28) – курд. germ "гарячий, теплий".

Перелічені прізвища практично не зустрічаються в східній частині України, в той час як прізвища Левандовський, Чечель, Чепель, Мигаль досить поширені також і в Західній Україні. Розподіл прізвищ гаданого чеченського походження представлено на мапі нижче.Шляхи міграцій курдів-кіммерійців у дзеркалі ономастики

На карті чорними цятками позначені населені пункти передбачуваного курдського походження.
Червоними цятками відзначені населені пункти, в яких зафіксовані прізвища курдського походження

За концентрації топонімів на карті видно, що поселення курдів були розташовані в Подолі, звідки вони рушили на захід. Свого часу польський професор Тадеуш Сулимирського (Tadeush-Sulimirski) виділив серед пам'яток ранньоскіфського часу Західно-Подільську локальну групу. Її специфічні риси такі:


- використання разом з деревом каменю в конструкції поховальних камер; повна відсутність в могилах поховань коней, які супроводжували померлих; сіроглиняна кружальна кераміка, яка побутувала тільки в цій області скіфського лісостепу; вживання деяких типів прикрас, невідомих або маловідомих в інших регіонах… (Смирнова Галина Ивановна, 2004, 419)Пам'ятники Західно-Подільскої групи ранньоскіфського часу

Мапа складена за даними Г. І. Смирнової (Смирнова Галина Ивановна, 2004, 411, рис.1)
Червоною линією очерчено скупчення топонімів курдського походження на Поділлі.
Цифрами на мапі позначені такі пам'ятники: 1. Братишів. 2. Беремяни. 3. Городниця. 4. Лисичники. 5. Раків Кут. 6. Новосілка Гримайлівська. 7. Сухостав. 8. Мишківці. 9. Нивра. 10. Шидлівці. 11. Залісся. 12. Ладичин. 13. Більче Золоте. 14. Сапогів. 15. Іванє Пусте. 16. Зозулинці. 17. Перебиківці. 18. Вікно. 19. Новосілка (біля Чернівців). 20. Івахнівці. 21. Завадинці. 22. Серватинці. 23. Скіпче. 24. Шутківці. 25. Тарасівка. 26. Верхні Панівці. 27. Врублевці. 28. Верхній Ольчедаїв. 29. Лоївці. 30. Долиняни (кургани). 31. Долиняни (поселення). 32. Круглик. 33. Оселівка. 34. Ленкавці. 35. Іванівці. 36. Селище. 37. Непоротів. 38. Белоусівка.


Частковий збіг територій поширення пам'яток Західно-Подільської групи і курдської топоніміки дає підставу припускати, що ці пам'ятки залишили саме курди, тобто частина населення цієї території ще певний час залишалося на старих місцях поселень. В подальшому ця частина курдів рушила в Центральну Європу (див. розділ Кімври).


Довготривалу присутність кіммерійців-курдів на території України підтверджують ірансько-слов'янські мовні зв'язки . Слова курдського походження в українській мові, яким немає відповідників в інших слов'янських, свідчать про те, що якась частина курдів залишалася на території України до появи тут слов'ян. Про те ж говорять дані епіграфіки Північного Причорномор'я, тому з курдами можна пов'язувати якийсь із народів, що згадуються античними істориками, зокрема, Геродотом. Судячи з усього, таким народом могли бути алізони (алазони), яких Геродот розміщував дещо південніше від скіфів-орачів в місцевості, там де Дністер (Тірас) і Південний Буг (Гіпаній) не дуже віддаляються один від одного (Геродот , IV, 52). Саме в цьому місці знаходиться найбільше скупчення курдської топоніміки (див. мапу вище, де обидві річки виділені синім кольором)


Есть основания считать, что эти походы повлияли на ход истории в Восточной Европе. Отклонившись от движения на север, курды через территрию Белорусии дошли до поселений литовцев, живших в то время родо-племенным строем. При этом характерно, что цепочки топонимов балтийского и курдского происхождения накладываются одна на другую (см. на карте выше). Балтийские топонимы маркируют проложеннй балтами путь в Причерноморье (see Древние балты за пределами этнических территорий). Можно предполагать, что курды консолидировали местные племена под своей властью, и это заложило основу для создания Литовского государства. Имена первых князей этого государства довольно удовлетворительно расшифровываются при помощи курдского языка:

Миндовг (Mindaugas, Mendog), король Литвы (1253–1263) – курд. mend "скромный", awqas "так много" ("очень"?);

Тройнат (Treniota), великий князь литовский (1263—1264) – курд. ture “гневный”, nêt “мысль, дума, стремление”;

Войшелк (Vaišelga, Wojsiełk), великий князь литовский (1264—1267) – курд. xwey "хозяин, владелец", *şûlq "волна";

Шварн (Švarnas, Szwarno), великий князь литовский (1267/1268—1269) – курд. şarm "стыд", "застенчивость" из *şfarm при метатезе др.-ир. *fšarma "стыд";

Тройден (Traidenis, Tojden), великий князь литовский (1269-1281) – курд. tureyî "гнев", dên "взгляд";

Довмонт, (Dovmunt, Daumantas), великий князь литовский (1282—1285) – курд. devam “долгий, длинный”, endam “часть тела”, “стан”;

Пукувер (Pukuwer), великий князь литовский (1291—1295) – курд. pevketin “мириться, соглашаться”, wêran “разрушенный”;

Витень (Vytenis, Witenes), великий князь литовский (1295—1316) – курд. wetîn "любовь", "желание";

Гедимин (Gediminas, Gedymin), великий князь литовский (1316-1341) – курд. hedimîn 1. "разрушаться, разваливаться", 2. "гибнуть".

Ольгерд (Algirdas, Olgierd), великий князь литовский (1345-1377) – курд. ol "вероисповедание, религия", gerd 1. "большой", 2. "большой человек";

Ягайло (Jogaila, Jagiełło), великий князь литовский (1377-1392) и король польский 1386–1434) – курд. egal «богатырь», yê egal «богатырский», lawe (lo) «дитя, сын»;

Кейстут (Kęstutis, Kiejstut), великий князь литовский (1381-1382) – курд. key «царь», а вторая часть имени может происходить из исчезнувшего из курдского языка слова индоевропейского корня в значении "стоять" (ср. курд. stûn "столб");

Витовт (Vytautas, Witold), великий князь литовский (1392-1430) – курд. xwî "видный, явный", tawet "сила, мощь";

Свидригайло (Švitrigaila, Świdrygiełło), великий князь литовский (1430-1432) – курд. swînd "клятва", -r – падежный суффикс, egal «богатырь», lawe (lo) «дитя, сын».

Даже само название Литвы, не имеющее удовлетворительной этимологии, могло быть дано курдами (ср. курд. lûtf, litf "благосклонность, милость"). Это курдское слово считается заимствованным из арабского языка (Цаболов Р.Л. 2001, 596). На самом же деле киммерийцы должны были позаимствовать его из аккадского в период своего пребывания в Малой Азии. Аккадский язык является одним из древнейших семитских языков, на котором говорили ассирийцы. Также в балтийских языках имеются заимствования из курдского:

лит. balvas, лтш. balva "подарок, взятка" – курд. belwa "искушение";

лит. daba "природа, род, способ", лтш. dāba "природное качество, привычка, природа", блр. доба "нрав" – курд. dab "обычай, нрав, привычка", которое, в свою очередь, было заимствовано из аккадского (ар. tabia “природа, натура”).

лит. ežeras , лтш. ezers "озеро, пруд" – курд. zirē "озеро";

Аналіз імен сарматського ономастикон свідчать, що адиги були присутні серед жителів Ольвії, тобто повинні були проживати в тісному сусідстві з курдами-алазонами. Греки могли називати одним ім'ям все не грецьке населення поблизу Ольвії і це ім'я було кіммерійці. Подібну назву кімври мала частина курдів, що пішли на захід. Обидва етноніми могли походити від курд. kimber "пояс, крайка". Якщо визнати, що серед кіммерійських загонів, що затопляли Передню Азію, були адиги, то не можна виключати, що наїзди робили також інші народи Північного Кавказу. Таке припущення підтверджується активною участю чеченців в історичних подіях Східної Європи I тис. н.е. (див. розділ Печеніги і мадяри). Підводячи підсумок, можна стверджувати, що, вирішуючи питання про етнічну належність кіммерійців, слід звернути особливу увагу на дані ономастики.