Логотип персонального сайта В.Стецюка
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Міркування про походження людської мови

Міркування про походження людської мови


Перш, ніж почати міркувати про проблеми глоттогенезу, зазначимо, що ми не будемо торкатися його соціального аспекту, лишивши цю справу фахівцям, і уточнимо, що саме ми будемо розуміти під словом "мова". Авторитетне визначення,з яким погоджуємось, таке:


Мова – перш за все сопокупность слів. Слово ж двосторонньо, як медаль. Одна його сторона-зовнішня, яка звучить або видима (фізична), друга – внутрішня, нечутна і невидима (психічна). Перша – це звучання або написання слова, друга – його сенс або значення… Більшість слів позначають щось, що існує поза мовою. Це предмети і явища зовнішньої дійсності або внутрішнього світу людини, про які висловлюються думки в процесі спілкування людей (Якушин Б.В. 1985, 5).


Порівняльно-історичне мовознавство зайвий раз переконує нас в тому, що мова людині не була дана з неба і не виникла сама по собі в готовому вигляді, а пройшла тривалий шлях поступового вдосконалення своєї вихідної форми. Освічена людина в цьому не сумнівається, однак походження цієї вихідної форми досі залишається туманним, хоча над цим питанням замислювалися ще мислителі давнини, а з кінця 18-го століття після ініціативи Йогана Гердера, почалися його ґрунтовні розробки. До кінця 19-го століття вже існувало безліч теорій походженнямови, серед яких були теорії Д. Тідеманна, В. Вундта, Л. Нуаре, Г. Штейнталя, Ф. Енгельса і багатьох інших теоретиків. Як стверджував Б. Якушин, більшість філософів вважало, що мова, тобто її початкова форма, була створена людиною (там же). Далі думки філософів росходілісь і жодна з теорій не була визнана задовільною, і, очевидно, тому в 1866 р Паризьке лінгвістичне товариство відмовилося розглядати дослідження про походження мови і її еволюцію. Проте, проблема не була знята з порядку денного, бо багатьма вченими не вважалася абсолютно безнадійною:


Питання про походження мови, як питання не риторичне, а наукове, є питанням про те, як повстала людська мова, які умови створили її, причому байдуже, чи мають людські мови один історичний початок чи ні. Вирішення цього питання можливе і при сучасному стані науки (Фортунатов Ф.Ф. 1956, 61).


Ці рядки були написані понад 120 років тому, але очікуваного прогресу не сталося, хоча до 1975 року було опубліковано 15 000 робіт, присвячених цьому питанню (Николаева Т.М. 1996, 79). Проблема походження мови сама по собі дуже складна, багатопланова і, якщо розглядати її широко, то її можна ускладнити ще більше, якщо одночасно розглядати питання: 1) Чому, де і коли виникла людська мова? 2) Як виникли необхідні для існування мови анатомічні і нейро-психологічні передумови? 3) Які закономірності генезису знаків, що утворюють мову? 4) Як розвивався синтаксис? (Пор. Николаева Т.М. 1996, Вишняцкий Л.Б. 2002, Бурлак С.А. 2007). Без достовірних знань про походження людини взагалі відповісти на ці питання неможливо, проблему слід спрощувати, вирішуючи її поетапно.

Плідним шляхом може бути евристичний підхід до вирішення цієї принципово нелінійні задачі після обробки достатнього обсягу відомостей про мовні явища. В принципі таким шляхом пішов Фрідріх Енгельс, який висунув ідею соціально-класової сутності мови, але, не володіючи необхідними знаннями, занадто спростив проблему. Один з прихильників комуністичного вчення, Микола Марр розвинув ідею Енгельса в своєму «Новому вченні про мову» і, виходячи з власного уявлення про еволюцію мови, запропонував для її дослідження такі вихідні позиції:


… усі слова всіх мов, оскільки вони являються продуктом одного творчого процесу, складаються всього-на-всього з чотирьох елементів, кожне слово з одного або двох, рідше трьох елементів; в лексичному складі якої б то не було мови немає слова, яке містить у собі щось понад тих же чотирьох елементів. Ці чотири елементи позначаємо… A, B, C, D; вони, що перше називалися нами ж племінними словами SAL, BER, YON, ROШ, – основа формального палеонтологічного аналізу кожного слова; без попереднього проведення такого аналізу, без розкладання слова на наявну в ньому кількість елементів, одного, двох або більше, не можна порівнювати, без такого аналізу порівняльний метод не дійсний (Марр Н.Я. 1936. Том второй, 16).


Не тільки твердження про чотири словотворчі елементи мови, а й все «Нове вчення про мову» Миколи Марра було згодом відкинуто радянськими лінгвістами, незважаючи на його явний марксистський зміст, проте нової ідеї не було запропоновано і проблемою походження мови ніхто більше не серйозно не насмілювався займатися, настільки складною стала вона представлятися. Лінгвісти на якийсь час фактично відсторонилися від неї зовсім:


Питання походження мови вважалось, оскільки воно не давало себе зовсім усунути з поля наукових інтересів, у кращому разі справою психологів, антропологів і т.д., яким мовознавці мало чим можуть бути корисні (Булаховський Л.А. 1975. Том перший, 166).


Неспроможність лінгвістів плідно займатися питанням походження мови є проявом загальної кризи не тільки мовознавства, але і усього корпусу гуманітарних наук. Усвідомлення цієї кризи дає підстави поколінню так званих "постмодерністських" вчених ставити під сумнів "фундаментальні принципи науки Нового часу" і при такій тенденції Марр раптом стає актуальним "як предтеча постмодерністского підходу до мови та інших феноменів" (Алпатов И.М. 2006, 14).

Тут не місце глибоко розглядати причини кризи в лінгвістиці, але одною з них є нехтування точними методами досліджень. Проте їх застосування і, зокрема, графоаналітичного методу, можуть дати лінгвістам новий матеріал для розгляду питання про походження мови емпіричним методом, а не в онтологічному сенсі, як це досі робило більшість фылософів. Певні факти для дослідження може надати зіставлення звуків тих мов, розвиток яких можна простежити історично до деякої часової межі, зі звуками, які видаються біологічно близькими до людини тваринами, відновлюючи невідомі нам звуки первісних людей методом інтерполяції в проміжний етап еволюції людини, недоступний для дослідження іншими методами. Отримані таким чином гіпотетичні звуки стануть основою подальших умовиводів, але сама реалізація такого методу є найбільш складним завданням::


Якушин Б.В. 1985, 5).


Характер звуків на ранньому етапі розвитку мов можна уявити за текстами, залишиними сучасною людиною (неоантропом) на твердих матеріалах у найдавніші часи. Про мовне спілкування палеоантропів (неандердальців) говорити нема підстав, бо і побудова їх гортані не дозволяла продукувати голосних звуків, і структура мозку не забезпечувала можливості абстрактного мислення (Смирнов С.В. 1997, 6). Оскільки в даний час переважає монофілетична теорія, згідно з якою сучасна людина має походження від одного виду людиноподібних тварин в одному місці десь в Африці, то і всі мови світу повинні мати спільне походження, пов'язане зі спільними особливостями мовного апарату і психічної діяльності людини, що подібним чином зв'язує уявлення про навколишній світ з його відбиттям у мовній формі.

Існує припущення, що протомова людини була метафоричною (Николаева Т.М. 1996, 81). Цю занадто загальну думку важко розвинути в конкретному напрямку. Засновані на такому припущенні теорії носять поетичний характер. Швидше за все, не слід заглиблюватися в психологію, а ретроспективно уявити можливі особливості протомови. Йдучи таким шляхом ми приходимо до питання про походження первинних мовних знаків. Існує з цього приводу дві точки зору, з яких "одна полягає в тому, що вони спочатку носили вербально-звуковий характер і виросли з різного роду природних вокалізацій, характерних для наших віддалених предків, інша ж передбачає, що звуковій мові передувала жестова" (Вишняцкий Л.Б. 2002, 55) Однак, оскільки людська мова розвивалася по шляху вдосконалення звукових сигналів, то питання про мову жестів носить більш вузький характер і не він визначив подальший розвиток мови, хоча приймав в цьому розвитку свою участь.

Вважається слідом за В. Вундтом, що при своєму зародженні мови не мали частин мови, основною формою прояву почуттів, якы виникали у людини, були ознаки (предикати) спостережуваних предметів і явищ. На основі предикатів виникали корены нових слів і утворювалися судження (Якушин Б.В. 1985, 51). Особливістю творення нових слів було те, що в цьому процесі "морфологія в її сучасному розумінні була відсутня; єдиним видом словотвору було корнескладання, тобто з'єднання двох кореневих слів в одне складне ціле "(Андреев Н.Д. 1986, 4). Очевидно корнеслова походили із звукових сигналів, логічний зв'язок між якими уточнювалася інтонацією, жестикуляцією та іншими можливими способами, наприклад, порядком, повторенням, силою звучання окремих звуків. Спочатку звукові сигнали повинні були бути ідеофонами, значення яких якимось чином відповідало звучанню, хоча в сучасних мовах такий зв'язок практично відсутній.

Французький соціолог Габріель Тард стверджував, що все суспільне життя багато в чому грунтується на інстинкті наслідування людей один одному і не мало місця в своїй роботі присвятив еволюції людської мови. Зокрема, він писав:


Лінгвістичний прогрес відбувається завжди спершу за допомогою наслідування, потім боротьбою двох мов або діалектів,… а також і боротьбою між двома виразами або двома мовними зворотами, що відповідають тому самому ж значенню (Тард Г. 2011, 133)


При становленні мови наслідування забезпечує її комунікативні властивості, тобто взаєморозуміння між людьми завдяки мимовільній стандартизації звукових сигналів, а та боротьба, про яку писав Тард, забезпечує вибір найкращого варіанту, неминуче пов'язаний з втратою менш виразного, менш зручного для вимови і т.д. Саме такий характер мови ускладнює реконструкцію її розвитку.

Тісно пов’язана з природою, первісна людина наслідувала не тільки собі подібним, але і тваринам. Найбільш розвинені з них, мавпи, звуками висловлюють свої різноманітні почуття, подають сигнали один одному про небезпеку або про наявність їжі. Відповідно, деякі звукові сигнали людини повинні були бути такими ж нечленороздільними, як і звуки, що видаються тваринами. Таке припущення виглядає тим більш логічним, якщо виходити з того, що людина походить від якогось невідомого нам виду приматів, хоча в цілому різноманітність звуків у людини багатша, ніж у тварин завдяки більш досконалому голосовому апарату. Це думка не нова, ще Й Гердер і Ж.Ж. Руссо представляли собі розвиток людської мови на основі ономатопеї, імітаці природних звуків, але Макс Мюллер (1823-1900) у своїй праці Lectures on the science of language критично поставився до таких поглядів і іронічно назвав їх "теорією bow-wow". Пізніші мовознавці не були так категоричні, і визнавали, що імітація грала значну роль в процесі еволюції мови. Однак і без поглиблення в це складне питання треба взяти до уваги наявність в багатьох давніх і сучасних мовах біфонемних приглосних типу аспірованих bh, dh, gh, th, kh, guh, quh, африкат dz, ts, ps, ks, огублених gu, qu, tu, pu, плавних африкат rz, rs, , , які могли бути наслідуванням звуків тварин, але в подальшому в багатьох випадках проходили процес спрощення.

Вже здавна існували прихильники фонетичного символізму, які відстоювали думку, нібито окремі звуки, а тим більше, їх поєднання наділені семантичним або експересівнім характером. У 1930 англійський лінгвіст Джон Руперт Фірт назвав такі звуки і звукосполучення фонестемамі. Спостереження за спілкуванням людей можуть переконати, що фоностеми можуть бути зрозумілі співрозмовнику без пояснення. Наприклад, звуки m і n зрозумілі людям різної мовної належності як заперечення, особливо якщо ці звуки супроводжується погойдуванням голови в різні боки. Той же звук m може бути зрозумілий як «я», «мій», «мені», «мене», якщо супроводжувався кивками голови. Зімкнені приголосні вимагали однократного жесту, який міг вказувати на іншу людину або на якийсь предмет. Тоді звуки dh, th, d, t одночасно з одноразовим рухом голови вгору могли означати «ти», «твій», «тебе», «той», «там». Поступово людям ставало ясно, що зв’язок між звуками і їх значення можуть бути уточнені за допомогою словотворення комбінуванням деякої обмеженої множини звуків, якими володіла людина. Найпростішими звуками були голосні, які практично не змінилися до наших днів, і, як і в наші дні, їх видавання супроводжувало прояв емоцій виразом обличчя. Приголосні звуки в поєднанні з голосними стали розвиватися для ідентифікації конкретних предметів. Уяву про перші приголосні може дати спостереження за розвитком мови у дитини, у якої перші звуки утворюються природним чином (в першу чергу губні). Якщо виходити з принципу Геккеля «отногенез повторює філогенез», то еволюція людської мови повинна бути подібна розвитку мовлення дитини з моменту її народження. Значення спостереження над розвитком мовлення дитини для реконструкції еволюції мови відомо давно:


… фахівці з дитячої мови вважають, що вона в певних часових межах розвивається самостійно. Тому у можна припустит, врахувавши прийняте у псіхологыв поняття "спадкова, або родова, пам'ять", що перші проявлення мовної здатності можуть якось охарактеризувати процес виникнення мови (Якушин Б.В. 1985, 66).


Теорія педоморфозіса, побудована на вивченні розвитку мови дитини, припускаэ що людські мови послідовно замінюють ті риси, які дітьми засвоюються пізніше, на ті, які виникають в мові дитини раніше (Николаева Т.М. 1996, 83). Такі висновки відносяться більше до області морфології та синтаксису. Однак можна починати спостереження з фонетики, тобто з аналізу перших вимовлених звуків дитини.

При видиху з одночасним розмиканням губ легко утворюється звук ph, який за участю голосових зв'язок перетворюється у звукосполучення phә, bhә, pa, ba або при видихання через ніс у m та інші подібні фоностеми. Слух вловлює різницю в їх звучанні і може використовувати їх як звукову сигналізацію при спілкуванні, надаючи кожный фоностемы значення, відповідне до ситуації. При цьому в дитячому белкоті проявляються певні закономірності:


Белкотіння має цілий ряд нетривіальних властивостей: так, найбільш частотним типом складу в ньому є тип "приголосний + голосний" (цей же тип є єдиним, допустимим у всіх мовах світу); набір можливих приголосних і голосних (якщо мати на увазі тільки ті, які стійко повторюються, не враховуючи унікальні події) вкрай обмежений; поєднання приголосного з голосним в межах одного складу не випадкові, але підпорядковані принципу інерції: дентальні приголосні корелюють з передніми голосними, задньоязыковы – з задніми (огубленими), губні – із середніми або нейтральними, причому ці кореляції залежать (або лише частково залежать) від засвоюваної мови. Послідовності з двох складів у белкоті, як правило, представляють собою редуплікаціі, нередупліковані же послідовності складів найчастіше починаються з губного приголосного (це пов'язано з тим, що губні приголосні простіше для виголошення), при цьому у другому складі є язиковий приголосний (Бурлак С.А. 2007).


Можна припускати, що, слідуючи таким закономірностям, починається зародження людської мови. З цим починається зародження людської мови. Для визначення найперших закріпленими в свідомості понять, пов’язаних з певними звуковими сигналами, можна порівняти найбільш уживані і, відповідно, найбільш стародавні слова різних мов, що починаються з лабіальних приголосних різних типів і виділити з них семантичні поля, аналіз яких може дати підстави для висновків. Щоб відповісти на питання про можливість спільного походження всіх мов світу, варто було б провести таку роботу на матеріалах якомога більшої кількості мов різних мовних сімей. Свого часу була висловлена думка, що ідея реставрації первісної мови шляхом порівняння існуючих мов є химерою (Якушин Б.В. 1985, 66). Однак все залежить від методики порівняння, які можуть бути різними. Сам процес порівняння звукового складу слів різних мов певного семантичного поля дасть відповідь на питання про існування закономірностей в називанні тих самих предметів різними людьми.

Ця робота не під силу одному дослідникові, але перший досвід був тим не менше проведений. Для порівняння був взятий лексичний матеріал ностратичних (картвельських, тюркських, індоєвропейських, фінно-угорських) мов, а також, північнокавказьких, які, можливо, до них належить. При цьому малося на увазі таке положення:


… можна думати, що у первісній мові існувала лише дуже обмежена кількість звуків і звукових сполучень і що область значень слів була тут також дуже обмеженою, причому ці значення представлялися б вкрай невизначеними з точки зору сучасної людини, яка володіє розвиненою мовою (Фортунатов Ф.Ф. 1956, 60)


У проведеній роботі спочатку до розгляду були залучені імовірні первинні фоностеми phә-/phe-, bhә-/bhe-, -/me-. Пошуки відповідностей для них в одному семантичному полі дали результати представлені нижче.


Фоностеми phә-, pha-, phe-. Їх можливі модифікації і и дивергенція.


Північнокавказькі мови: pa-, pe-, pi-, ba-, be- і т.д.:

Анд., ахв., хвар. , лак. baba, авар. buba, чам. babu, арч. buwa та ін. “мати”, абаз. pahčwi “предок”, абх. a-piza, адиг. paš, чеч., інг. bačča “вождь, проводир”, абх. a-pšwma “господар”, авар. beter, удин. bul “голова”, анд. beterhan, кар. betirhan, авар. bečed, удин. bixažuq “бог”, анд. burta, кар., ахв. bečedo-b, цезі, гинух bečedaw, “багатий”, абх. a-birg, уб. bažw “дід”).

Цей набір утворює наступне семантичне поле: “мати”, “предок”, “вождь, проводир” , “голова”, “бог”, “багатий”, “дід” .


Картвельські мови: pa-, ba-, be- і т.д.:

Груз. papa, мегр. papu “дід”, груз. bebia “баба”, batoni “пан, господар”, груз. bericac-i, мегр. badid-i, лаз. badi “старша людина”.

Семантичний ряд : “дед, баба”, “пан, господар”.


Тюркські мови: pa-, pe-, ba-, be- → apa-, aba- і т.д.:

Д. тюрк. apa “старша родичка”, aba “прабатько, предки”, туркм. , тат. , кирг. baba “дід”, тур. baba “батько”, тат. babaj “дід, тесть”, чув. papaj “дід”, Papaj “чуваський бог”, д. тюрк., туркм. та ін. beg, гаг., каз. bej, тур. bey, якут. bahyj та ін., “пан, господар”, гаг., туркм., тат., каз., baš, тур. baş, узб. boš, якут. bas и др. под. “голова”, чув. pujan, пд.-алт, тув. paj, гаг., туркм., каз. baj та ін. “багатий”.

Семантичне поле: "предки", "дід, старий", "батько", "пан, господар", "голова", "бог","багатий". Останнє значення пов'язується з соціальним статусом


Індоєвропейські мови: -, -, pāu-, -, ba- і т.д.:

Слав. baba “стара жінка”, д. інд. pitár, Ав. pitar, вірм. hair (*pǝtēr), гр. πατήρ, лат. pater “батько”, д. інд. purā́, алб. pa “раніше, перед тим”, гр. πηός, “родич”, д. інд. Pūṣáṇ `ведичний бог”, гр. Πά̄ν “грецький бог”, сл. Perunъ “слов'янський бог грому”, д. інд. páti-, Ав. paiti- “пан, господар”, лит. pàts “чоловік”, д. інд. píparti “сидить над, веде”, лат. portāre “вести, гнати”, лат. pāstor “пастух”, сл. pasti “пасти”, тох. A pās-, В pāsk- “берегти, охороняти”, алб. гег. me pa “спострігати, захищати”, лат. polēre “бути сильним”, вірм. hast “щільний, міцниий”, д. ісл. fastr, д. сакс. fast, д. вн. festi та ін. “сильний, міцний”.

Семантичне поле: “баба”, “батько”, “предок”, “родич”, “раніше”, “бог”, “пан, господар”, “пастух”, “захищати”, “берегти, охороняти”, “сильний, міцний”, “вести, гнати”.


Фінно-угорські мови: pa-, pe- → apa- і т.д.:

Венг. apa “батько”, фин. appi “тесть”, фин. pää, ест. pea, угор. fej, , морд. pria “голова”, удм. peres’, pesiataj, марі pöle, комі pöl’ “предок, дід”, фін. pyhä “священий”, марі peŋyde “сильний, твердий”, фін. pohja, perusta, ест. põhi ”основа”, морд. panems, марі poktaš, хант. pögtä “гнати”.


Спільне семантичне поле для фоностем phә-, pha-, phe- в усіх мовах : "предки", "батько", "мати", "дід", баба", "старий, старший", "вождь, проводир, пан", "голова", "пастух", "берегти, охороняти", "вести, гнати", "бог", "священний", "багатий", "сильний, міцний". Фонетичний і семантичний розвиток фоностем можна припускати в напрямку від значення "предок" (батько, мати, дід, баба, старий) до категорій "вождь, пан", "бог". Інші похідні слова приймали близькі значення "голова", "пастух", "берегти, охороняти", "вести, гнати". Слова "священний", "багатий", "сильний, міцний", "священний" утворювалися як визначення для осіб високого соціального статусу або божества.

Звертає на себе увагу той факт, що при позначенні предків по чоловічій лінії спостерігається певна одноманітность, в той час як для найменування матері навіть у споріднених мовах вживаються слова різних коренів, які часто використовуються також для позначення інших дорослих родичів, таких як "батько", "(старша) сестра", "баба", "дід", "тьотя", "дядя". Найбільш вживані з них такі: aba, ama, ana, ava, aka, ana, ani, ata, ava, baba, buba, dada, deda, dida, ema, ena, ima, ijo, ila, ije, mam, mama, nana, nena, nin, non та ін. Пояснення такого розмаїття очевидно слід шукати в психології.


II. Фоностеми bha-, bhe-. Їх можливі модифікації і и дивергенція.


Північнокавказькі мови: ba-, be-, pe-, wa-, wi- и т.д.:

Чеч., інг. ber, таб. bicir “дитина”, абх. a-pa, абаз. pa, чеч., інг. woI, авар. was, анд. wošo, багв. waša, тинд. waha, чам. waha, woša, цезі uži “син”, абх. a-pha, абаз. pha, уб. phja “дочка”, ахв. wacoša, удин. wičә-kar “племінник”, чеч. waša, інг. woša, авар. wac, анд. woči, тинд. waci, дарг. uzi, удин. wiči “брат”, абх. a-wa, “родичі”, убых. wišak, wašak ”слуга”, абх. a-wira, удин. bixesun “родитися”, убих. wišak, wašak “слуга”, багв. bižila, гунз. bigla “рости”, адыг. wici, чеч., інг. buc, год. besi, цезі bix, хв., беж. box, гинух bex “трава”, авар. bačin, чам. wuhe, удин., borzu “урожай”.

Семантичне поле: “дитина”, “син, племінник, брат”, “дочка”, “родич”, “слуга”, “родитися, рости”, “урожай”, “трава”.


Картвельські мови: ba- → be-, bo-, wa-, wo-, o-, gw-, і т.д.:

Груз. važ-i, лаз. bere “син”, bozo “дочка”, мегр. bos-i, “хлопчик”, груз. ožax-i, gvar-i, сван. wodžax, gwar “родина, рід”, мегр. badeba “родитися”, груз. balax-i “трава”.

Семантичне поле: “син, хлопчик”, “дочка”, “родина, рід”, “родитися, рости”.


Тюркські мови: ba-, bo-, bu-, be-, и т.д.:

Туркм., тур. , кум., тат. , башк., каз., кирг. bala и др. под, гаг. pali, чув. papa, тур., карач., балк. bebek, тат. bäbi, каз. bebe та ін. под. “дитина”, гаг. baša, карач., балк., тув. baž'a, каз. baža, хак. paža та ін. под. “зять”, туркм. bažy, тур. bacı, як. baxys “сестра”, тур. bulanmak, карач., балк. bolurga, башк. bulyu, каз. bolu та ін. под. “бути”, гаг., тур. var, карач., балк., тат., каз., bar, якут. baar та ін. “існувати, матися”, туркм. , тур. bitmek “рости”.

Семантическое поле: “дитина”, “син, зять”, “сестра”, “бути, існувати”, “рости”.


Індоєвропейські мови: bha- bheu-, bheu̯ǝ-, bhō̆u-, bhū- і т.д.:

Д. інд. bhávati “процвітає”, Ав. bavaiti “отримує, походить”, būšyeiti “з'являтися”, алб. buronj “початок, джерело, походити”, вірм. bois, “пагін, трава, рослина”, гр. φέρμα, вірм. ber “фрукт, злаки, урожай”, перс. bar “фрукт”, алб. ber “трава”, гр. φῖτυ “пагін, росток”, φῦλον “рід, стать”, лат. fīō, fī̆erī “зроблений, існуючий”, лит. bū̃vis “буття, життя”, д. прус. buwinait “живи!”, лтш. bûšana “буття, сутність”, слав. byti “бути”, д. исл. byrð “народження”, д. інд. bhrūṇá- “ембріон”, гот. barn “дитина”, алб. bir “син”, лит. bernas “слуга”.

Семантичне поле: “бути, рости, жити, існувати“, ”походити, народжуватися, з'являтися”, ”дитина”, “слуга”, ”плід, фрукт”, “трава, рослина”, “пагін, росток”.


Фінно-угорські мови: bha- → po-, pu-, wo-, we-, ū- і т.д.:

Вепс. poig, морд. piji, ест. poeg, фін. poika, марі pu, удм., комі pi, угор. fiú та ін. “мальчик”, фин. veikko, саам. vogk, комі vok, фін., ест. vend “брат”, марі pošaš, удм. budyny, комі bydmyny, удм. vordyny, комі verdny “рости, вирощувати”, угор. van, морд. ulems, комі vövny та ін. “бути, існувати”, вепс. barb, vic, фін. varpa, vitsa, комі uv, удм. ul “гілка, лозина”, хант. wangћi, мансі wansin “трава”, вепс. vaza, морд. vas, фін. vasa, марі waza та ін. “теля”.

Семантичне поле: “хлопчик, брат”, “рости”, “вирощувати”, “гілка, лозина”, “трава”, “теля”.


Спільне семантичне поле для фоностем bha- bhe- : “дитина”, “син, племінник, брат”, “зять”, “хлопчик”, “дочка”,“родич”,“родина, рід”, “слуга”, “бути, існувати”, “родитися”, “вирощувати, рости”, ”плід, фрукт”, “урожай”, “трава”, “гілка, лозина”, “теля”. Деякі индоєвропейські слова кореня bher- пов'язуються зі значенням “носити, приносити” (слов. brati, д. інд. bharati “приносить”, вірм. berem, лат. fero “несу” та ін.) З інших розглянутих мов у відповідність можна поставити тільки тюркські зі значенням "давати" (туркм. bermek, тат. birü, каз. beru, узб. bermoq та ін.), в інших нічого схожого не було знайдено. Очевидно, спочатку значення слова кореняbher- було "з'являтися", з якого могли утворитися слова зі значенням "дитина, плід" і подібні, а також слова зі значенням "приносити, брати" і "давати".


III. Фоностеми ma-, me-. Їх можливі модифікації і и дивергенция.


Вище було зазначено, що окремий звук m може бути зрозумілий в значенні особового займенника першої особи. Це справедливо для картвельских, тюркських, індоєвропейських і фінно-угорських мов, але в північнокавказьких цей звук використовується для утворення особового займенника другої особи (авар. mun, анд. min, men, багв. me, ахв. mene, год. min, цези mi та ін. под. “ти”).Таку різницю можна пояснити протилежним розумінням жесту, що супроводжується звуком m при спілкування двох людей, які не знають спільної мови. Така невизначеність відсутня при номінації зрозумілих об'єктів. Продовжимо розгляд.


Півнчнокавказькі мови: ma- → mo-, mu- і т.д.:

Чеч. moh, інг. muh, цезі mo, беж. mähä, лезг. maq, агул. maw, хін. mi, та ін. “жир”, год. manza “їжа”, дарг. maha, лезг. meft, удин. ma “мозки”, чеч., інг. moz “мед”, інг. mäq, цезі magalu “хліб”, адиг. meәđi, каб. međ “вівця”, лезг. mirg, агул. murx, рут. mix “олень”.

Семантичне поле: “жир”, “їжа”, “мозки”, “хліб”, “мед”, “вівця”, олень”


Картвельські мови: ma-, me- → bha- і т.д.:

Мегр. manger-i, груз. marcval-i “зерно”, сван. manāš “жито”, mengre “мясистый“, мегр., лаз bža “молоко”, груз. mosaval-i, мегр. monari-i “урожай”, груз. maril-i “сіль”.

Семантическое поле: “урожай”, “зерно”, “жито”, “молоко”, “сіль”.


Тюркські мови языки: ma-, me-- → ba-, bu-, bul- і т.д.:

Д. тюрк. meŋ “їжа”, гаг. maja, туркм., тат., каз., кирг. maj и др. “жир, мозки”, туркм., тат., каз., кирг. maral та ін. под. , тат. bolan, каз., узб., кирг. bulan, чув. pălan “олень”, д. тюрк. bulan "лось", тур., туркм., тат., каз., кирг. bagir “печінка”, гаг. börek, туркм. böwrek, тур. böbrek, каз. büjrek, кирг. böjrok “нирки”, д. тюрк. meŋilä- “їсти мізки”, meji, чув. mimĕ, тур. beyin, карач., балк. myjy, тат. mi, каз. bejit, узб. mija “мозги”, др. тюрк. тур., туркм., тат., каз., кирг. bal , чув. пыл “мед”. Первісне m могло перетворюватися в тюркьких мовах в b і назад або в p в чуваській.

Семантичне поле: “їжа”, “жир”, “мозки”, “печінка”, “нирки”, “мед”, “олень”.


Індоєвропейські мови: ma-, me-- → mēmso-, moz-g-o-, meli-t-, médhu-, mē̆lĝ- і т.д.:

д. інд. mēdas- “жир”, majján, majjā́, majjas- “мозки”, māṁsá-, гот. mimz, слав. męso, тох. В misa и др. “м'ясо”, Ав. mazga- “мозки”, д. інд. mádhu-, вірм. meɫr, алб. mjal, лит. medùs “мед” та ін., лат. mel, mellis “мед”, лат. mulgēre, літ. mìlžti, д. вн. melchan, слав. mlěsti та ін. “доить”.

Семантичне поле: “м'ясо”, “мозки”, “костний мозок”, “мед”, “молоко”


Фінно-угорські мови: ma- me--

Вепс., ест. maks, морд., фін. maksa, саам. muökse, удм., комі mus, мансі majt та ін. „печінка”, фін. marja, ест. mari, марі mör, мансі morax та ін. „ягода“, фін. mäti, марі mortn'o, удм, комі myz’ , хант. märän та ін. под., “кав'яр”, фин., ест. mesi, марі, комі ma, удм. mu, угор. méz, мансі mag та ін. “мед”, удм. mös, коми, хант. mes, мансі mis „корова”, вепс. maid, фін. majto, саам. majjt и др. “молоко”, фін. mehu, ест. mahl та ін. ”сік”.

Семантическое поле: “печінка”, “ягода”, “кав'яр”, “мед”, “молоко” , “сік”, “корова”.


Чітко виражене у всіх мовах значення модифікацій фоностем ma-, ma- як “здобич, їжа” ("м'ясо", "печінка", "нирки", "жир", "мізки", "кістковий мозок", "мед", "хліб", "вівця", "олень" та ін.) Збереження та підтримка життя було для первісної людини основним інстинкт і не дивно, що перші його слова приймали саме таке значення.


У той же час значення цих же фоностем отримали інший напрямок, а саме в інформаційно-сигнальну сторону, а згодом вони розширилися і на розумову діяльність тісно пов'язану з мовою. Розглянемо приклади.


Північнокавказькі мовии: ma- me- - → ni- і т. д.

Чеч., інг. mott, авар. mac, багв. miš, чам. mič, беж. mic, лезг. mez, удин. muz “мова”, беж. nisal, гунз. nisa “сказати”, убих. maša, лак. maq “слово”, ахв. mačunula, ботл. masi “розповідати”, беж. morλal “мурмотіти”, бацб. mottar “здаватися”, адиг. maqe, каб. maq “голос”, чам. māna “слідовати”, авар. maλize, анд. moλidu, кар. maλaλa, ахв. maλiλa, год. maλi, цезі moλa “обучати”.

Семантическое поле: “мова”, “мова, слово”, “сказати, розповідати”, “здаватися”, “голос”, “слідовати”, “обучати”.


Картвельскі мови: ma-, me- → ene-, ne-, ni- і т. д.

груз. ena, мегр. nina “мова”, лаз. nena “мова, слово”, сван. li-mqer-i “розуміти”, груз. makhsovs “пам'ятати”, груз. morčileba, лаз. meudž-u “підкорятися, слухатися”, груз. martva “наказувати”, мегр. meturapa “наслідувати”, груз. močvendeba “здаватися”.

Семантичне поле: “мова”, “мова, слово”, “розуміти”, “пам'ять”, “слухати”, “здаватисяся”, “підкорятися, слухатися”, “наказувати”.


Тюркські мови: ma- → be-, em- і т. д.

Гаг. belli, туркм., тур., карач., балк., каз., узб. belgi “знак”, туркм. magtamak, тат. maktanu, узб. maqtamok, кирг. maktoo, якут. maxtan “хвалити”, туркм. bezeg, тур. bezek, каз. beze та ін. “прикраса”, туркм. üm, каз. ym, тув., хак. im “знак, сигнал”, башк. büläk, кирг. belek, якут. belex та ін. “подарунок”.

Семантическое поле: “знак, сигнал”, “хвалити”, “прикрашати“, “подарунок“.


Індоєвропейські мови: ma-, men-, mereĝ-, emen-, en(o)mn̥-, nōmn̥- і т. д.

Гр. μηνύω “вказувати”, лит. mó-ju, mó-ti , слов. machati “махати, робити знак рукою”, д. инд. mahati “високо цінувати, шанувати”, д. ісл. mark “знак”, д. інд. mánas-, Ав. manah- “сенс”, д. інд. mányatē, Ав. mainyeite, слов. mьniti “думати”, лат. memŏrāre “пам'ятати”, д. інд. mēdhā́, dsрм. i-manam “розуміти”, слов. mǫdrъ “мудрий”, алб. emën, слов. jьmę, д. інд. nā́ma, вірм. anun, лат. nōmen, нім. Name, гот. namo та ін. „им'я“.

Семантичне поле: “знак”, “подавати знак”, “, цынувати, поважати”, “сенс”, “думати”, “пам'ять”, “им'я”.Фінно-угорські мови: ma-, man-, nem- і т. д.

Саам muone “називати”, мари manaš, угор. mond та ін. “сказати”, ест. nimi, саам. namma, удм., коми nim, хант. nem, мансі näm та ін. под. „им'я”, вепс. mel’, фін. mieli, саам. miella, “сенс, розум”, удм. mylkyd “настрій”.

Семантичне поле: “говорити”, “думка”, “им'я”, “казка”, “пам'ять”


За спільним семантичним полем всіх мов можна зробити висновок, що фоностеми ma-, me- та їх модифікації розвивалися в корнеслова від значення "знак, сигнал" до таких категорія як "слово, ім'я", "називати", "говорити", "відзначати знаком" і далі одним напрямком "сенс, значення, думати, розум", а іншим – "цінувати, поважати, шанувати".IV. Фоностеми ča-, ka-, če-, či-. Їх можливі модифікації і и дивергенция.


Трудову діяльність людини супроводжували мимовільні звуки при виконанні важкої роботи. Наприклад, людина крякає, видає звук складної артикуляції при різких рухах під час рубки дерева. У різних людей він може бути різним, але в його складі завжди присутній проривний велярний. Початкові звуки при утворенні слова, що характеризує таку роботу, набирали форму k або č. Розвиток семантики призвів до утворення слів зі значенням "гострий" і до назв гострих інструментів та роботи з ними.


Північнокавказькі мови: ča-, ka-, če- і т. д.

Абаз. bqara, кар. čjλa, čwaraλa, чам. čina “бити”, год. čindi, чеч. cesta, цах. qaxas “різати”, авар. kotiza, кар. čirala “рубити”, уб. canišw, беж., гунз. čit, лак. čila, аг., рут. kant “ніж”, абх. a-car, абаз. cara “гострий”.


Картвельскі мови: ke-, če-, ce- і т. д.

груз. cema, сван. li-qer “бити”, мегр. čkirua, лаз. o-čkir-u, “різати”, груз. kapva, мегр. kvatua “рубити” , мегр. kvaga, чам. kota, цах. kira “сокира”, груз., мегр. cel-i “коса”, груз. celva “косити”, сван. kucaj “гострий”.


Тюркські мови: ča-, ka-, ke- і т. д.

туркм. çapmak, тат. çabu, каз. šabu, узб. čopmoq, тув. šavar и др. “рубити”, чув. kas, каз. kesu, узб. kesmoq, кирг. kesuu и др. “різати”, туркм. çaqmak, тат. čagu, узб. çaqmok, “колоти”, туркм., узб. kesgir, гаг. keskin, “гострий” та ін., тат. čar “точило”.


Індоєвропейські мови: kāu-, kǝu-, k̂es- (s)ker- і т. д.

Д. інд. śā́sti, śáśati, д. ісл. scera “резать”, д. вн. sceran “відрізати”, гр. κείρω “брити”, лат. cūdō, -ere, лит. káuju, kóviau “бити, вдарити”, тох. A kot-, В kaut- “колоти”, слав. kujǫ, kovati “бити, кувати”.


Фінно-угорські мови: ko-, ke-, ki-, čә- і т. д.

Фін. kolista, ест. kolkima, марі kopkaš, kyraš, čačaš, удм. kyryny, kokany, коми kotškyny, хант. čәqalta “бити, стукати”, удм. korany, комі keravny “рубити”, фін., ест., вепс. kirves “сокира”, угор. kés, марі küzö, хант. kösәg “ніж”.


Якщо розглянуті фоностеми можна вважати первинними, то звучання наступних в черзі звукових сигналів визначити важко. Можливо, підказати рішення може спостереження над розвитком дитячого мовлення, але можливий і інший шлях, а саме – пошуки подібних слів в семантіческоіх полях розглянутих мов, що походять від слів, які б могли бути серед найбільш вживаних первісною людиною. Такими можуть бути "вода", "вогонь", "світло", "сонце", "тепло" і світло "і т.д.

При розгляді слів семантичного поля "вода", "джерело", "річка", "струмок", "пиття" і под., Виявилося, що багато з них починаються звуком l в поєднанні з голосними, тобто li-, le- la- та ін. Якщо залучити до розгляду також слова зі значенням "сирий, мокрий", "калюжа, болото", "сніг, дощ", "лити, текти, бігти" і под., То виявляється, що багато з них теж починаються на li-, le- la- :


Фінно-угорські мови

Авар. λin, λim, анд. λen, багв., тинд. λē, ботл., год. λeni, цезі, беж. λi, арч. λan та ін. под.”вода”, цезі labu, гинух laba, агул. läpe, цах., рут. lepa, хін. läpä та ін. “джерело”, анд. λenso, кар. λersa, ахв., тинд., чам. λesa, год. λinsa, агул., рут. leç “річка”, чеч., инг. liela, год. lullabi, хін. liχki “рухатись”, беж. λiraχal, лак. lečin “бігти”, авар. λar “потік”, абх. a-las, абаз. lasi “бистрий”, чеч. lūo, інг. loa “сніг”

Семантичне поле: “вода”, “джерело”, “річка, потік”, “болото”, “рухатись, бігти”, “бистрий”, “сніг”.


Картвельські мови

Сван. lic “вода”, груз. ru (з *lu?) “потік”, сван. lamb “сирий, вологий”, мегр. lenčq-i “болото”, груз. lud-i “пиво”.

Семантическое поле: “вода”, “потік”, “сирий, вологий”, “болото”, “пиво”


Тюркські мови

У сучасних тюркських мовах слів, що починаються на l дуже мало. У більшості з них початковий l перетворився в інші звуки, він зберігся тільки в чуваській. Чув. lăm, тур. nem, тат., каз. dym, кирг. nym ”влага”, чув. lüške “лити, хльостати”, lăs “drizzle”, laš “наслідування шумному плеску рідини, яка виливається”.


Індоєвропейські мовии

Вірм. lič “болото”, д. фриз. lind, слов. luža “калюжа”, лит. liūgas “сльота, трясовина”, д. ірл. lind “жидкость, напиток”, сл. liti, лит. líeti “лить”, др. исл. lekr “течка”, гр. λειμών “заливной луг”, λόω, лат. lavāre “мыть”, алб lot “слеза”, ир. lō-chasair “дождить”, др.исл. līð “пиво”.

Семантическое поле: “болото, лужа”, “лить”, “мыть”, “дождь”, “слеза”, “протекать”, “напиток, пиво”.


Фінно-угорські мови:

Фін., ест. laine, вепс. lainiž, морд. laj, “хвиля”, фін. lammiko, ест. lom, угор. , ханти läg “калюжа”, фін. lampi, ест. lamm, саам. lamm’p, мансі lopsi та ін. “болото”, морд. lopodems “мочити”, марі lypka, удм. lut’mem “сирий, вологий”, комі log, саам. lūxxt, мансі lox “затока”, фін., ест. lumi, морд. lov, марі lum “сніг”.

Семантичне поле: “хвиля”, “калюжа”, “болото”, “затока”, “сирий, вологий”, “сніг”.


Такі новації можна продовжувати, матеріал для цієї мети зібраний декількома поколіннями лігвістов. Він зручно систематизований в Базі даних для ностратичниих, афразійських, сино-кавказьких і багатьох інших мов. Його скрупульозний аналіз допоможе не тільки відновленню процесу становлення людської мови, але дасть нові факти для істориків культури і соціальних відносин. Зокрема, розгляд спільного ностратического лексичного фонду дозволяє стверджувати, що серед дієслів найбільшу групу утворюють слова технологічної семантики («бити», «різати», «розщеплювати», «гнути») і це підтверджує відому думку про те, що праця перетворила мавпу в людину.

Цікавим є спосіб формування числівників, які розвинулися, по всій видимості, із займенників. Розгляд цього питання може бути корисним не тільки для лінгвістів, а й для психологів. В цілому ж слід сказати, що відновлення процесу становлення людської мови вимагає докладання зусиль вчених різної спеціалізації – лінгвістів, етнографів, археологів, соціологів та ін.

Kostenlose Zähler und Statistiken für Ihre Website bei www.motigo.com    

Попередня стаття | Перелік статей | Наступна стаття

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 1978 – 2018 В.М.Стецюк

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на мій сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 3664

Модифіковано : 11.06.2018

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.